menuMeny closeLukk

Simployer HRM nyheter og oppdateringer

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppdateringer slik at du og din virksomhet skal få mest mulig nytte av Simployer.

Her publiseres fortløpende nyheter og oppdateringer av en viss størrelse og relevans, også kalt release notes. Systemadministrator i Simployer varsles i systemet angående relevante nyheter og oppdateringer.

Driftsmeldinger for Simployer HRM finner du her ›

Forbedringer i arbeidsavtaler

16.04.2020 Simployer arbeidsavtaler Medarbeidere, avdelingsledere, lønnsmedarbeidere, administratorer og avtalegodkjennere Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har oppgradert designet for å tydeliggjøre ulike statuser. Vi har ryddet opp og gitt nye navn på enkelte systemfelt, slik at det blir lettere for deg å gjøre endringer i malene.

Alternative epost-adresser er gjort tilgjengelige som valg når du skal sende en avtale til elektronisk signering. I tillegg vil avdelingsleder dukke opp som forslag til person som skal signere avtalen internt og du har enda mer informasjon tilgjengelig i aktivitetsloggen til en arbeidsavtale.

Ansatte får et nytt varsel når avtalen er signert, med link til dokumentet. Lønnsmedarbeidere varsles når avtalens status er satt til signert.


Dette er gevinsten:

Forbedret brukeropplevelse og enklere flyt når arbeidsavtaler skal sendes til e-signering.

 

Simployer arbeidsavtaler

Tilpasninger for håndtering av fravær relatert til koronaviruset

31.03.2020 Simployer sykefravær Ledelse, HR, og ledere med personalansvar Permalink

Dette har vi gjort:

I forbindelse med håndtering av fravær relatert til korona, har vi gjort tilpasninger i Simployer. Disse endringene er tilgjengelige for kunder som har modulen sykefravær – det vil si, ikke for kunder som kun har modulen for sykefraværsoppfølging.

 1. Arbeids- og sosialdepartementet vedtok en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn, men også nå som skoler og barnehager er stengt. I den forbindelse har vi i Simployer doblet kvoten for omsorgsdager (stønadsdager for syke barn) for de som har standard kvote.

 2. Det ble også vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til tre kalenderdager. Dette gjør det nødvending å kunne markere de aktuelle fraværene. Vi har derfor fått på plass en avkryssingsboks i dialogen hvor man registrerer «koronarelatert» fravær. For å få en oversikt over disse fraværene, vil man kunne ta ut en rapport som viser koronarelatert fravær.


Dette er gevinsten:

Arbeidsgiver trenger ikke gjøre noen oppdateringer vedrørende ny kvote på omsorgsdager. Ansatte vil kunne registrere omsorgsdager som tidligere med ny kvote. Dersom noen har manuelt overstyrt kvoten for omsorgsdager, vil de ikke påvirkes av denne oppdateringen.

Med å innføre mulighet til å markere fravær som «koronarelatert» og den nye rapporten, vil arbeidsgiver ha en oversikt over alle «koronarelaterte fravær» som skal beregnes etter nye regler med redusert arbeidsgiverperiode. Eksisterende rapporter og beregninger vil ikke oppdateres.

 

Simployer sykefravær

Effektiv planlegging av permitteringer

25.03.2020 Simployer permitterings- og etterfølgerplanlegging Ledelse, HR, og ledere med personalansvar Permalink

Dette har vi gjort:

Basert på akutt etterspørsel blant våre kunder under koronasituasjonen, har Simployer på kort tid tilpasset modulen for etterfølgerplanlegging til å fungere som et støtteverktøy under arbeid med permittering, basert på eksisterende funksjonalitet i modulen.

I krevende situasjoner er det viktig å handle raskt. Det anbefales å gjøre en kartlegging av kompetansen på individnivå, ikke kun på avdelingsnivå, for å unngå å permittere kritisk kompetanse.

Ettersom situasjonen er akutt for mange virksomheter akkurat nå tilbyr vi rask og enkel etablering slik at dere kan få umiddelbar nytteverdi. For dere som tar i bruk permitteringsplanlegging nå, kan modulen enkelt endres til generell etterfølgerplanlegging når arbeidshverdagen normaliseres.


Dette er gevinsten:

Simployer permitteringsplanlegging forenkler arbeidet med risiko- og sannsynlighetsvurdering ned på individnivå.

 • Kartlegger nøkkelroller og kritisk kompetanse i organisasjonen
 • Gir ledere, HR og ledelse bedre oversikt, kontroll og beslutningsgrunnlag
 • Sikrer at kritisk kompetanse blir værende i virksomheten

 

Simployer permitterings- og etterfølgerplanlegging

Øk kvaliteten på medarbeidersamtaler for små og mellomstore virksomheter

04.03.2020 Simployer dialog HR, og ledere med personalansvar Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har i flere år levert vår populære dialogmodul for større virksomheter med et høyt antall medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler.

Basert på stor etterspørsel fra små og mellomstore virksomheter utvikler vi nå en versjon som er tilpasset virksomheter med opp til ca 70 ansatte. Denne versjonen er klar for bestilling nå, med leveranse i løpet av våren 2020. Med den nye versjonen passer Simployer dialog for de aller fleste virksomheter, uavhengig av bransje og antall ansatte.


Dette er gevinsten:

Simployer dialog øker kvaliteten og effektiviserer medarbeidersamtalene.

 • Forenkler forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen
 • Effektiviserer oppfølging og utvikling av medarbeiderne med rett verktøy
 • Reduserer administrasjon for HR med økt oversikt og gode statusrapporter

 

Simployer dialog

Forbedringer i våre prosessverktøy

13.02.2020 Simployer prosesser - onboarding, offboarding, medarbeideroppfølging, HMS-prosesser Administratorer Permalink

Dette har vi gjort:

Alle oversikter/listevisninger med prosesser og oppgaver har nå fått en aktiv link fra person med enkel informasjon om den ansattes tilhørighet og avdeling. I tillegg finnes nå en snarvei til mer informasjon på personkortet. På denne måten har vi gjort ansattinformasjon lettere tilgjengelig.

Vi har også gjort en av flere pågående forbedringer på varsler fra Simployer Prosesser. Vi har fjernet varsel til person eller gruppe som er ansvarlig for en oppgave trigget av at en prosess starter. Dette betyr at oppgaveutførerne først varsles gjennom varselet «Kommende oppgaver». Dette varselet kan administrator selv styre fra innstillinger på prosessmalen eller på selve oppgaven. Dersom du er usikker på når varslene går, anbefaler vi å se på oppgavens innstillinger.


Dette er gevinsten:

Vi har fjernet et varsel som i mange tilfeller gir informasjon i en for tidlig fase, og derfor oppleves som unødvendig. Vi har også gjort ansattinformasjon lettere tilgjengelig i listevisninger. I sum vil våre prosesser oppleves som mer brukervennlig.


Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

Simployer medarbeideroppfølging

Simployer HMS-prosesser

Forbedringer i arbeidsavtaler

12.02.2020 Simployer arbeidsavtaler Administratorer og avtalegodkjenner Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har gjort det enklere å sende påminnelser og å generere en ny e-post til medarbeider eller leder om å signere en arbeidsavtale.

Dette er gevinsten:

Du kan enkelt generere en ny e-post med link til å signere avtalen når du har behov for det.

Simployer arbeidsavtaler

Oppdateringer i reisemodulen

22.01.2020 Simployer reise og utlegg Ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

Modulen har fått følgende oppdateringer:

 • Priser for autopass tilgjengelig i reiseregistrering.
 • Mulighet til å føre kjøring med firmabil: ikke kilometergodtgjørelse, kun bompasseringer.
 • Oppdatering av rapporten "Tid på reise", som nå også kan vise "tid per oppdrag".
 • Ny og bedre visning av indirekte medlemmer av en gruppe, dvs dersom de er medlemmer via stilling eller enhet.


Dette er gevinsten:

Med nye funksjoner som har vært etterspurt av våre brukere blir modulen enda mer nyttig.

Simployer reise og utlegg

Forbedringer i arbeidsavtaler

14.01.2020 Simployer arbeidsavtaler Administratorer og avtalegodkjennere Permalink

Dette har vi gjort:

For å sikre at medarbeider som skal elektronisk signere arbeidsavtalen benytter korrekt e-post adresse, har vi nå gjort e-post adressen og telefonnummeret som er benyttet tilgjengelig fra avtalens aktivitetslogg. 


Dette er gevinsten:

Dersom medarbeideren ikke får signert dokumentet, kan HR selv enkelt sjekke at korrekt adresse benyttes.

Simployer arbeidsavtaler

Oppfølgingsplan for sykmeldt kan sendes til lege via Altinn

14.11.2019 Simployer oppfølging av sykefravær Administrator, ledere og HR Permalink

Dette har vi gjort:

Simployer sørger for en effektiv oppfølging av sykefravær og en god oppfølging av medarbeidere. Gjennom hele sykefraværet kan leder dokumentere all aktivitet og dialog i systemet, slik at dokumentasjon når som helst kan hentes fram.

Det er nå mulig å sende oppfølgingsplan til lege via integrasjon med Altinn. Dette er noe som har vært etterspurt en tid, og nå har vi gjort den tekniske oppgradering for å kunne løse dette behovet.

Dette er gevinsten:

Den nye funksjonen vil gjøre arbeidet med innsending av oppfølgingsplan enklere for flere parter, og alt blir dokumentert i oppfølgingsløpet.

Nye rapporter i Simployer reise og utlegg

13.11.2019 Simployer reise og utlegg Administrator, ledere og HR Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har laget to nye rapporter for Simployer reise og utlegg.

En rapport viser oversikt over utleggskostnader per utleggstype. I rapporten kan man filtrere per ansatt, avdeling eller firma i et gitt tidsrom. Denne rapporten har tidligere kun vært tilgjengelig for kunder med reisemodulen, men nå er den også tilgjengelig for kunder med utleggsmodulen.

Den andre nye rapporten er en timerapport for reiser. Rapporten viser antallet reiser gruppert etter hvor mange timer en dagsreise varer, og hvor mange timer utover enn et døgn som en overnattingsreise varer. Satsene for diettgodtgjørelse varierer avhengig av lengden på reisen, og denne rapporten kan benyttes for å få en oversikt over antallet reiser som berører disse grensene.

Dette er gevinsten:

De nye rapportene gir bedre oversikt for ledere og HR over reise og utlegg.