menuMeny closeLukk

Simployer nyheter og oppdateringer

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppdateringer slik at du og din virksomhet skal få mest mulig nytte av Simployer.

Her publiseres fortløpende nyheter og oppdateringer av en viss størrelse og relevans, også kalt release notes. Systemadministrator i Simployer varsles i systemet angående relevante nyheter og oppdateringer.

Nå kan du tilpasse farge og logo i Simployer håndbøker

Dato: 21. oktober 2020
Modul: 
Simployer Håndbøker
Relevant for: 
Systemadministrator

 

Dette har vi gjort:

Ved lansering av ny plattform for Simployer håndbøker i september 2020, har medarbeidere og ledere fått tilgang til en startside til alle håndbøker. Vi kommuniserte den gang at den nye versjonen ble sluppet i Simployer sin standard fargepalett, og at det ikke lenger vil være mulig å endre farger og logo per håndbok.

Funksjonaliteten for å tilpasse farge og logo på toppbanner er flyttet opp til portalnivå, noe som gjør at du enkelt kan endre dette fra ett sted. Du har nå funksjonaliteten tilgjengelig fra Innstillinger i Administrasjonen.


Dette er gevinsten:

Dersom du ønsker egen logo og egen farge på toppbanneret til Simployer håndbøker, kan du som systemadministrator nå gå inn og velge hovedfarge, tekstfarge og laste opp logo.

 

Les mer om håndbøkene: 

Håndbøker
Personalhåndbok
Lederhåndbok
HMS-håndbok

Produktoppdateringer prosesser


Dato:
10. september 2020
Modul: 
Simployer prosesser (onboarding, offboarding, medarbeideroppfølging og HMS-prosesser)
Relevant for: 
Ledere, prosessadministrator og systemadministrator

 

Dette har vi gjort:

Dersom du starter en prosess og tildeler den til en annen person, vil du finne mulighet til å legge til et notat / en kommentar.

Dette notatet vil da ligge med i mailvarselet som går til den brukeren du har satt som ansvarlig. På denne måten slipper du sende mail eller melding ved siden av.

Du finner også en aktivitetslogg nederst på prosessvisningen, slik at du lett har tilgang til når og hvem som har endret status på prosessen.


Dette er gevinsten:

Med disse nye funksjonene vil dere få et enda større utbytte av Simployer prosesser, og det vil være enda enklere å håndtere og samle dokumentasjon.

 

Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding
Simployer offboarding
Simployer medarbeideroppfølging
Simployer HMS-prosesser

Simployer håndbokportal - en ny versjon av Simployer håndbøker


Dato:
1. september 2020
Modul: 
Simployer håndbøker - personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok
Relevant for: 
Administrator, redaktør og alle brukere

 

Dette har vi gjort:

Våre håndbøker har vært et nyttig verktøy for HR, ledere og medarbeidere under koronasituasjonen. Vår siste kundeundersøkelse viser at digitale håndbøker med tilgjengelig og relevant personal-/lederinformasjon har stor relevans, og vurderes som enda viktigere enn før.

Vi i Simployer jobber for å gjøre håndbøkene enda mer tilgjengelig for ledere og medarbeidere, og lanserer nå Simployer håndbokportal.

Oppgradering inneholder:  

 • Ny felles portal og startside for alle håndbøker
 • Et oppgradert og moderne design på både web og mobil
 • Et raskere produkt, basert på ny teknologi
 • Snarveier til de mest leste artiklene i deres håndbøker
 • Snarvei til siste oppdateringer i deres håndbøker
 • Snarvei til "Mine favoritter" (krever individuell bruker)


Er du administrator eller redaktør? Da finner du mer detaljert informasjon her.


Dette er gevinsten:

Økt brukervennlighet og tilgjengelighet for ledere og medarbeidere.

 

Les mer om håndbøkene: 

Håndbøker
Personalhåndbok
Lederhåndbok
HMS-håndbok

Forbedringer i arbeidsavtaler

Dato: 2. juni 2020
Modul: Simployer arbeidsavtaler
Relevant for: Alle roller

Dette har vi gjort:

Varsler om utløpsdato på e-signering

En forespørsel om å signere en avtale har en utløpsdato. For å unngå at signeringsforespørsler må kanselleres og sendes på nytt når denne datoen er passert, har vi implementert automatisk påminnelse. Påminnelsen kommer når utløpsdato nærmer seg for personer som ikke har signert avtalen. Det er også lagt inn informasjon om frist for signering i det første varselet.

Validering

Brukere som oppretter en arbeidsavtale kan oppleve at veiviser som genererer avtalen etterspør mer data på person under en ny versjon av fanen «Person». Dette oppstår når malen for avtalen bruker felter fra Simployer (personkort), og noen av feltene mangler verdi. Arbeidsavtalen vil ikke lenger kunne bli sendt videre til godkjenning med manglende data.

Feltene kan oppdateres på person i Simployer, eller rett i veiviseren for arbeidsavtaler. I en kommende release vil vi også sørge for at brukerens input til disse feltene i arbeidsavtaleveiviseren automatisk vil oppdateres på personkortet.


Dette er gevinsten:

Bedre og tydeligere varslinger knyttet til elektronisk signering av arbeidsavtaler, og bedre kvalitet på innholdet i arbeidsavtalene.

 

Simployer arbeidsavtaler

 

Oppdateringer av våre prosessverktøy

Dato: 29. april 2020
Modul: Simployer prosesser: onboarding, offboarding, medarbeideroppfølging, HMS-prosesser
Relevant for: Prosessadministrator og systemadministrator


Dette har vi gjort:

Dersom du har en av disse rollene (prosessadministrator og systemadministrator) på toppnivå i Simployer, kan du nå velge hvilken rekkefølge prosesskategoriene skal presenteres i. Denne rekkefølgen blir da reflektert alle steder kategoriene benyttes, f.eks på startsiden til Prosesser. Du har ny «drag and drop»- funksjonalitet tilgjengelig fra menypunktet "Rediger kategorier".

Vi har også forbedret visningen av prosessene for brukere som starter prosesser. Også her kan du som har en av disse administratorrollene nå selv velge hvilken rekkefølge prosessmalene skal vises på. Dette finner du i selve Prosesskatalogen der du har oversikt over alle prosessmaler.


Dette er gevinsten:

Vi håper at dere med disse funksjonene i større grad kan tilpasse Simployer prosesser, og trekke frem de prosesser som er viktigst for dere.


Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding
Simployer offboarding
Simployer medarbeideroppfølging
Simployer HMS-prosesser

 

Forbedringer i arbeidsavtaler

Dato: 16. april 2020
Modul: Simployer arbeidsavtaler
Relevant for: Medarbeidere, avdelingsledere, lønnsmedarbeidere, administratorer og avtalegodkjennere


Dette har vi gjort:

Vi har oppgradert designet for å tydeliggjøre ulike statuser. Vi har ryddet opp og gitt nye navn på enkelte systemfelt, slik at det blir lettere for deg å gjøre endringer i malene.

Alternative epost-adresser er gjort tilgjengelige som valg når du skal sende en avtale til elektronisk signering. I tillegg vil avdelingsleder dukke opp som forslag til person som skal signere avtalen internt og du har enda mer informasjon tilgjengelig i aktivitetsloggen til en arbeidsavtale.

Ansatte får et nytt varsel når avtalen er signert, med link til dokumentet. Lønnsmedarbeidere varsles når avtalens status er satt til signert.


Dette er gevinsten:

Forbedret brukeropplevelse og enklere flyt når arbeidsavtaler skal sendes til e-signering.

 

Simployer arbeidsavtaler

 

Tilpasninger for håndtering av fravær relatert til koronaviruset

Dato: 31. mars og 6. april 2020
Modul: Simployer sykefravær
Relevant for: Ledelse, HR, og ledere med personalansvar


Dette har vi gjort:

I forbindelse med håndtering av fravær relatert til korona, har vi gjort tilpasninger i Simployer. Disse endringene er tilgjengelige for kunder som har modulen sykefravær – det vil si, ikke for kunder som kun har modulen for sykefraværsoppfølging.

 1. Arbeids- og sosialdepartementet vedtok en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn, men også nå som skoler og barnehager er stengt. I den forbindelse har vi i Simployer doblet kvoten for omsorgsdager (stønadsdager for syke barn) for de som har standard kvote.

 2. Det ble også vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til tre kalenderdager. Dette gjør det nødvending å kunne markere de aktuelle fraværene. Vi har derfor fått på plass en avkryssingsboks i dialogen hvor man registrerer «koronarelatert» fravær. For å få en oversikt over disse fraværene, vil man kunne ta ut en rapport som viser koronarelatert fravær.


Dette er gevinsten:

Arbeidsgiver trenger ikke gjøre noen oppdateringer vedrørende ny kvote på omsorgsdager. Ansatte vil kunne registrere omsorgsdager som tidligere med ny kvote. Dersom noen har manuelt overstyrt kvoten for omsorgsdager, vil de ikke påvirkes av denne oppdateringen.

Med å innføre mulighet til å markere fravær som «koronarelatert» og den nye rapporten, vil arbeidsgiver ha en oversikt over alle «koronarelaterte fravær» som skal beregnes etter nye regler med redusert arbeidsgiverperiode. Eksisterende rapporter og beregninger vil ikke oppdateres.

 

Simployer sykefravær

 

Effektiv planlegging av permitteringer

Dato: 25. mars 2020
Modul: Simployer permitterings- og etterfølgerplanlegging
Relevant for: Ledelse, HR, og ledere med personalansvar


Dette har vi gjort:

Basert på akutt etterspørsel blant våre kunder under koronasituasjonen, har Simployer på kort tid tilpasset modulen for etterfølgerplanlegging til å fungere som et støtteverktøy under arbeid med permittering, basert på eksisterende funksjonalitet i modulen.

I krevende situasjoner er det viktig å handle raskt. Det anbefales å gjøre en kartlegging av kompetansen på individnivå, ikke kun på avdelingsnivå, for å unngå å permittere kritisk kompetanse.

Ettersom situasjonen er akutt for mange virksomheter akkurat nå tilbyr vi rask og enkel etablering slik at dere kan få umiddelbar nytteverdi. For dere som tar i bruk permitteringsplanlegging nå, kan modulen enkelt endres til generell etterfølgerplanlegging når arbeidshverdagen normaliseres.


Dette er gevinsten:

Simployer permitteringsplanlegging forenkler arbeidet med risiko- og sannsynlighetsvurdering ned på individnivå.

 • Kartlegger nøkkelroller og kritisk kompetanse i organisasjonen
 • Gir ledere, HR og ledelse bedre oversikt, kontroll og beslutningsgrunnlag
 • Sikrer at kritisk kompetanse blir værende i virksomheten

 

Simployer permitterings- og etterfølgerplanlegging

 

Øk kvaliteten på medarbeidersamtaler for små og mellomstore virksomheter

Dato: 4. mars 2020
Modul: Simployer dialog
Relevant for: HR, og ledere med personalansvar


Dette har vi gjort:

Vi har i flere år levert vår populære dialogmodul for større virksomheter med et høyt antall medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler.

Basert på stor etterspørsel fra små og mellomstore virksomheter utvikler vi nå en versjon som er tilpasset virksomheter med opp til ca 70 ansatte. Denne versjonen er klar for bestilling nå, med leveranse i løpet av våren 2020. Med den nye versjonen passer Simployer dialog for de aller fleste virksomheter, uavhengig av bransje og antall ansatte.


Dette er gevinsten:

Simployer dialog øker kvaliteten og effektiviserer medarbeidersamtalene.

 • Forenkler forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen
 • Effektiviserer oppfølging og utvikling av medarbeiderne med rett verktøy
 • Reduserer administrasjon for HR med økt oversikt og gode statusrapporter

 

Simployer dialog

 

Forbedringer i våre prosessverktøy

Dato: 13. februar 2020
Modul: 
Simployer prosesser - onboarding, offboarding, medarbeideroppfølging, HMS-prosesser
Relevant for: 
Administratorer

 

Dette har vi gjort:

Alle oversikter/listevisninger med prosesser og oppgaver har nå fått en aktiv link fra person med enkel informasjon om den ansattes tilhørighet og avdeling. I tillegg finnes nå en snarvei til mer informasjon på personkortet. På denne måten har vi gjort ansattinformasjon lettere tilgjengelig.

Vi har også gjort en av flere pågående forbedringer på varsler fra Simployer Prosesser. Vi har fjernet varsel til person eller gruppe som er ansvarlig for en oppgave trigget av at en prosess starter. Dette betyr at oppgaveutførerne først varsles gjennom varselet «Kommende oppgaver». Dette varselet kan administrator selv styre fra innstillinger på prosessmalen eller på selve oppgaven. Dersom du er usikker på når varslene går, anbefaler vi å se på oppgavens innstillinger.


Dette er gevinsten:

Vi har fjernet et varsel som i mange tilfeller gir informasjon i en for tidlig fase, og derfor oppleves som unødvendig. Vi har også gjort ansattinformasjon lettere tilgjengelig i listevisninger. I sum vil våre prosesser oppleves som mer brukervennlig.


Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

Simployer medarbeideroppfølging

Simployer HMS-prosesser

Forbedringer i arbeidsavtaler

Dato: 12. februar 2020
Modul: 
Simployer arbeidsavtaler
Relevant for: 
Administratorer og avtalegodkjenner

 

Dette har vi gjort:

Vi har gjort det enklere å sende påminnelser og å generere en ny e-post til medarbeider eller leder om å signere en arbeidsavtale.

Dette er gevinsten:

Du kan enkelt generere en ny e-post med link til å signere avtalen når du har behov for det.

Simployer arbeidsavtaler

 

Oppdateringer i reisemodulen

Dato: 22. januar 2020
Modul: 
Simployer reise og utlegg
Relevant for: 
Ledere og medarbeidere

 

Dette har vi gjort:

Modulen har fått følgende oppdateringer:

 • Priser for autopass tilgjengelig i reiseregistrering.
 • Mulighet til å føre kjøring med firmabil: ikke kilometergodtgjørelse, kun bompasseringer.
 • Oppdatering av rapporten "Tid på reise", som nå også kan vise "tid per oppdrag".
 • Ny og bedre visning av indirekte medlemmer av en gruppe, dvs dersom de er medlemmer via stilling eller enhet.


Dette er gevinsten:

Med nye funksjoner som har vært etterspurt av våre brukere blir modulen enda mer nyttig.

Simployer reise og utlegg

Forbedringer i arbeidsavtaler

Dato: 14. januar 2020
Modul: 
Simployer arbeidsavtaler
Relevant for: 
Administratorer og avtalegodkjennere

 

Dette har vi gjort:

For å sikre at medarbeider som skal elektronisk signere arbeidsavtalen benytter korrekt e-post adresse, har vi nå gjort e-post adressen og telefonnummeret som er benyttet tilgjengelig fra avtalens aktivitetslogg. 


Dette er gevinsten:

Dersom medarbeideren ikke får signert dokumentet, kan HR selv enkelt sjekke at korrekt adresse benyttes.

Simployer arbeidsavtaler

Oppfølgingsplan for sykmeldt kan sendes til lege via Altinn

Dato:  14. november 2019
Modul: Simployer oppfølging av sykefravær
Relevant for: Administrator, ledere og HR

 

Dette har vi gjort:

Simployer sørger for en effektiv oppfølging av sykefravær og en god oppfølging av medarbeidere. Gjennom hele sykefraværet kan leder dokumentere all aktivitet og dialog i systemet, slik at dokumentasjon når som helst kan hentes fram.

Det er nå mulig å sende oppfølgingsplan til lege via integrasjon med Altinn. Dette er noe som har vært etterspurt en tid, og nå har vi gjort den tekniske oppgradering for å kunne løse dette behovet.

Dette er gevinsten:

Den nye funksjonen vil gjøre arbeidet med innsending av oppfølgingsplan enklere for flere parter, og alt blir dokumentert i oppfølgingsløpet.

Nye rapporter i Simployer reise og utlegg

Dato:  13.november 2019
Modul: Simployer reise og utlegg
Relevant for: Administrator, ledere og HR

 

Dette har vi gjort:

Vi har laget to nye rapporter for Simployer reise og utlegg.

En rapport viser oversikt over utleggskostnader per utleggstype. I rapporten kan man filtrere per ansatt, avdeling eller firma i et gitt tidsrom. Denne rapporten har tidligere kun vært tilgjengelig for kunder med reisemodulen, men nå er den også tilgjengelig for kunder med utleggsmodulen.

Den andre nye rapporten er en timerapport for reiser. Rapporten viser antallet reiser gruppert etter hvor mange timer en dagsreise varer, og hvor mange timer utover enn et døgn som en overnattingsreise varer. Satsene for diettgodtgjørelse varierer avhengig av lengden på reisen, og denne rapporten kan benyttes for å få en oversikt over antallet reiser som berører disse grensene.

Dette er gevinsten:

De nye rapportene gir bedre oversikt for ledere og HR over reise og utlegg.

Lansering Simployer Chatbot

Dato: 7. oktober 2019
Modul: Simployer personalhåndbok
Relevant for: Ledere, medarbeidere, HR og redaktør

Dette har vi gjort:

Simployer har gjennom 20 år utviklet den smarte personalhåndboken for å gjøre hverdagen litt enklere. Og nå har Simployer personalhåndbok blitt enda litt smartere takket være Simployer Chatbot. Dette vet vi at mange har ventet spent på, og vi fryder oss over å kunne introdusere vår nye favorittkollega – som jobber døgnet rundt, og alltid er beredt til å svare presist på det du lurer på.

Dette er gevinsten:

En hjelpsom, digital HR-assistent

 • Chatboten er integrert i virksomhetens personalhåndbok. Den svarer på spørsmål om arbeidsforhold, og lenker til relevante artikler. 
 • Kunstig intelligens og maskinlære gjør at den lærer kontinuerlig og blir enda mer presis med tiden.

Den gjør svarene i personalhåndboken enda mer tilgjengelig

 • Det vil bli mulig å legge chatbot-ikonet på intranett og i programvare som Slack, Workplace, slik at den alltid er tilgjengelig hvis et spørsmål skulle dukke opp. 
 • Plug and play, klar til bruk, trenger ingen implementering.
 • Økt tilgjengelighet = økt bruk.

Chatbot for Simployer personalhåndbok

Ny rapport i modulen for sykefravær

Dato: 30. september 2019
Modul: Simployer sykefravær
Relevant for: Ledere og HR

Dette har vi gjort:

Vi har laget en ny rapport som viser fravær i forbindelse med syke barn.
 

Dette er gevinsten:

Det er nyttig for ledere og HR å få en god oversikt over medarbeiderne som har hatt fravær knyttet til syke barn i en gitt periode.

Oppgradert søk i håndbøkene

Dato: 27. september 2019
Moduler: Simployer personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok
Relevant for: Redaktører, ledere, medarbeidere og HR

Dette har vi gjort:

Vi har gjort en teknisk oppgradering av søkefunksjonen i håndbøkene som inkluderer ny funksjon for søk i vedlegg og filer. Den interaktive hjelpen i Simployer gjør brukeren oppmerksom på funksjonen ved første innlogging.

Dette er gevinsten:

Nå er det enda enklere for alle brukere å finne informasjon i håndbøkene. Siden for søkeresultat vil også vise søketreff i vedlegg.  

E-signerte arbeidsavtaler legges automatisk i Mine dokumenter

Dato: 11. september 2019
Modul: Simployer arbeidsavtaler
Relevant for: HR, ledere og medarbeidere

 

Dette har vi gjort:

Etter at avtalen er godkjent av begge parter og status endres til «signert», blir dokumentet automatisk tilgjengelig for den enkelte medarbeider under Mine dokumenter.

 

Dette er gevinsten:

HR og ledere slipper nå manuell opplasting av ferdig signerte arbeidsavtaler.

Ny funksjon i Simployer ferie og fri

Dato: 28. august 2019
Modul: Simployer ferie og fri
Relevant for: HR, ledere og medarbeidere

 

Dette har vi gjort:

Basert på tilbakemeldinger fra dere som bruker systemet, har vi nå gjort en oppdatering: Kommentarer er nå synlig i oversikten for den som skal behandle søknaden.

 

Dette er gevinsten:

Enklere kommunikasjon mellom den som søker og den som godkjenner ved at man kan legge inn kommentarer.

Forbedring i Simployer medarbeidersamtale

Dato: 22. august 2019
Modul: Simployer ferie og fri
Relevant for: Ledere og medarbeidere

 

Dette har vi gjort:

For hver nye samtale som virksomheten skal gjennomføre, kan det nå velges om medarbeideren, i stedet for lederen, skal være den som oppsummerer samtalen og fører opp aktivitetene som skal utføres i den kommende perioden.

 

Dette er gevinsten:

Nå kan du la medarbeiderne ta et større ansvar og eierskap knyttet til sin egen utvikling på arbeidsplassen.

Oppdateringer i prosessverktøyet

Dato: 10. juli 2019
Moduler: Simployer prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser
Relevant for: 
HR og ledere

 

Dette har vi gjort:

 • I oppgavevisningen vil du nå finne navnet på personen som prosessen gjelder for.
 • Knappen for administratorer er flyttet til hovedmenyen.
 • Dialogen for redigeringsoppgaver er forbedret, og du vil finne de samme funksjonene som tidligere
 • Funksjonen for notater i prosessen er forbedret
 • Du vil få separate varsler for forfalte oppgaver, forfalte gruppeoppgaver, og før oppgavens frist.
 • Når en e-postadresse er registrert på gruppenivå, vil varsler fra prosesser bli sendt til gruppens e-post i stedet for alle gruppemedlemmer
 • Du vil også finne informasjon om "Avbrutt av" når du får beskjed om at en prosess er avbrutt

 

Oppdateringen inkluderer også noen feilrettinger for varsler.

 

Dette er gevinsten:

Flyten og brukervennligheten i prosessverktøyet er forbedret.

Oppdateringene gjelder også Simployer onboarding, Simployer offboarding og Simployer HMS-prosesser.

Forbedringer i tid- og ressursplanlegging

Dato: 26. juni 2019
Modul: Simployer tid- og ressursplanlegging
Relevant for: 
Ledere og medarbeidere

 

Dette har vi gjort:

 • Brukere kan opprette fleksitidperioder og kjøre periodeavslutning under nytt menyvalg.
 • I registrering av fravær kan en velge å angi/overstyre dimensjoner som prosjekt, ordre og fri, som gjør det enkelt å knytte fravær mot aktuelle dimensjoner mht. rapportering eller lønnsutbetaling.
 • Fravær kan rekalkuleres for ønsket periode, ansatt og fraværskoder.
 • Forbedret menyvalg under administrasjonsmenyen.
 • Det er lagt inn åpne dimensjoner i menyvalget, som kan skreddersys. De er fritt definerbare og kan aktiviseres, gis ønsket navn og benyttes til å løse aktuelle behov.
 • Det er enda enklere å bytte vakter, og du får en tydelig oversikt over historikken.
 • Du kan aktivere registrering av arbeidstid fremover i tid.
 • Et bredt utvalg av APIer er etablert for å realisere effektiv arbeidsflyt og gjenbruk av data mellom systemer.

Dette er gevinsten:

Forbedringene skal gjøre hverdagen for ledere og brukere enda enklere.

Det er gjort en rekke forbedringer og laget ny funksjonalitet gjør hverdagen din enklere. Versjonen er live for skykunder.

Forbedringer i sykefravær-dashboardet

Dato: 14. mai 2019
Modul: Simployer sykefraværsoppfølging
Releavnt for:
HR og ledere

 

Dette har vi gjort:

 • Lagt til funksjonalitet for nedlastning av medisinsk sertifikat.
 • Etablert nye filtre slik at du lettere finner frem til riktig sykemelding.
 • Feilretting i rapporter og kalkulering av dager for sykefravær.

Dette er gevinsten:

Forenkler administrasjonen ved oppfølging av sykefravær.

Lansering av digitale sykmeldinger

Dato: 11. april 2019
Modul:
Simployer sykefraværsoppfølging
Relevant for:
HR og ledere

 

Dette har vi gjort:

Simployer støtter mottak av digital sykmelding og innsending av oppfølgingsplan. Med Simployer NAV-integrasjon kan din virksomhet motta digitale sykmeldinger, og sende oppfølgingsplan direkte fra Simployer sykefravær.

Dette er gevinsten:

 • Sykmeldingene blir raskere registrert.
 • Sykmeldingene tilgjengeliggjøres for alle berørte roller.
 • Unngår dobbeltarbeid.
 • Øker relevansen for nærmeste leder.

Nå kan hele sykefraværsforløpet fra egenmelding til sykemelding, samt barn og barnepassers sykdom, håndteres på ett sted. For deg som leder blir det mindre administrasjon, og mer tid til andre oppgaver.

For å få på plass NAV-integrasjonen trenger man et virksomhetssertifikat, og vi bistår med å bestille og implementere dette

Redigering i maler for arbeidsavtaler

Dato: 3. april 2019
Modul:
Simployer arbeidsavtaler
Relevant for:
HR og ledere

 

Dette har vi gjort:

Nå får brukerne tilgang til maler for arbeidsavtaler i systemet.

Dette er gevinsten:

Dette innebærer at man nå kan gjøre endringer og oppdateringer i malene selv uten hjelp fra Simployer support.

Lansering e-signatur arbeidsavtaler

Dato: 25. mars 2019
Modul: Simployer arbeidsavtaler
Relevant for: HR og ledere

 

Dette har vi gjort:

Nå kan arbeidsavtaler som er godkjent sendes til elektronisk signering.

Dette er gevinsten:

Nå slipper man å møtes fysisk for å signere avtalen.

Fjernet utskriftsknapp på møtesiden i Simployer LMS

Dato: 11. mars 2019
Modul: 
Simployer LMS
Relevant for: 
Administrator  

 

Dette har vi gjort:

Vi fraråder utskrift av sensitive opplysninger, og har derfor fjernet utskriftsknappen fra møtesiden. Siden kan fortsatt skrives ut ved hjelp av den innebygde utskriftsfunksjonen i nettleseren eller med snartveien Ctrl + P.

Dette er gevinsten:

Reduser risikoen for sensitive opplysninger på avveie ved å begrense utskrift av denne type dokumenter.

Fullførte LMS-aktiviteter vises i CV

Dato: 1. mars 2019
Modul: 
Simployer LMS
Relevant for: 
Ledere og medarbeidere

 

Dette har vi gjort:

Alle fullførte læringsaktiviteter fra Simployer LMS vises automatisk i brukerens CV, som standard. Tidligere var standarden at det ikke ble vist. Dersom brukeren ikke vil at læringsaktiviteten skal vises, må den slås av manuelt.

Dette er gevinsten:

Gir deg som leder bedre oversikt over fullført læringsaktiviteter.

Forbedringer i Simployer reise og utlegg

Dato: 20. februar 2019
Modul: 
Simployer reise og utlegg
Relevant for: 
Ledere og medarbeidere

 

Dette har vi gjort:

 • Forbedret import av brukere fra filer
 • Lagt til danske bankkontoer
 • Oppdatert grafikk for rapporter
 • Omforent grafisk fremstilling av datovelgere for alle rapporter
 • Forbedret ytelsen i modulen

Dette er gevinsten:

Nå er det enda enklere for ledere å håndtere reiseregninger og lese rapporter.

Vedlikehold av avvikshåndtering

Dato: 18. januar 2019
Modul: 
Simployer avvik
Relevant for: 
Ledere og HMS-ansvarlig

 

Dette har vi gjort:

Modulen har gjennomgått vedlikeholdsarbeid, og har fått bedre løsninger for varslinger og språk.

Dette er gevinsten:

Det er enklere å bruke avvikshåndteringen. Brukervennlighet er en viktig forutsetning for at et avvikssystem skal fungere og bli brukt.