menuMeny closeLukk

Simployer HRM nyheter og oppdateringer

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppdateringer slik at du og din virksomhet skal få mest mulig nytte av Simployer.

Her publiseres fortløpende nyheter og oppdateringer av en viss størrelse og relevans, også kalt release notes. Systemadministrator i Simployer varsles i systemet angående relevante nyheter og oppdateringer.

Driftsmeldinger for Simployer HRM finner du her ›

Produktoppdateringer i prosessverktøyet

25.01.2021 Simployer Prosesser (Onboarding, offboarding og HMS-prosesser) Alle brukere av Simployer Prosesser Permalink

Dette har vi gjort

Vi har lagt mer data tilgjengelig på dashboardet / startsiden, slik at det skal bli enklere å holde oversikt og også se utførte prosesser. Vi har gjort det mulig å laste ned prosessens tidslinje. Dette gjør det enklere for brukere som ønsker å skrive ut prosessen eller dele den med andre som ikke har tilgang.  

I varslinger fra Simployer Prosesser vil du nå se hvem eller hva prosessen gjelder, noe som gjør det enklere for brukere med mange like oppgaver. Vi har også fikset opp i noen feil og gjort andre mindre forbedringer i produktet.


Dette er gevinsten

Basert på innspill og ønsker som vi har mottatt i dialog med våre kunder, ønsker vi å gi dere bedre oversikt og nye nyttige funksjoner.


Les mer om modulene her:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

Simployer HMS-prosesser

Personaldokumenter hjelper kunder å bli GDPR compliant

11.01.2021 Personell, Personaldokumenter Ledere, administratorer Permalink

For English, please scroll down to read the post.


Hva er nytt og endret?
 

Vi har utviklet muligheten til å begrense innsyn i dokumenter per kategori. Det vil si at man kan definere hvilke roller som skal ha tilgang til å se og lese dokumenter i ulike kategorier. Eksempelvis kan man nå gi ansatte med roller innen lønn mulighet til å se de ansattes arbeidsavtaler, uten å måtte ha tilgang til alle dokumenter. 

Det vil nå også være mulig å sette utløpsdato på dokumentene. Den som laster opp dokumentet vil bli varslet i den forbindelse, og kan håndtere videre behandling. 

Ledere, administratorer og andre roller som er gitt tilgang til de ansattes dokumenter, vil kunne jobbe mer effektivt fra en ny oversikt for Behandling av dokumenter. Her vi man kunne finne alle dokumenter man har tilgang til å se, på tvers av de ansatte og avdelinger. 

I tillegg til dette har vi endret rettighetene til rollen Systemadministrator, og opprett en ny administratorrolle som vil fungere som en Dokumentadministrator uten innsyn til dokumentene. En systemadministrator vil ikke lengre ha innsyn i dokumenter, uten at den tildeler seg selv rettigheter til dette. En dokumentadministrator uten innsyn, vil kunne konfigurere og sette opp dokumentkategorier uten å måtte se innholdet in dokumentene. 

 

Hva er gevinsten? 

Simployer har i lang tid kunne tilby våre kunder digital oppbevaring av dokumenter. Denne oppdateringen vil hjelpe våre kunder å ha en dokumentbehandling som er i tråd med retningslinjer innen GDPR.  Resultatet er at man vil oppleve å ha en sikrere og mer effektiv dokumenthåndtering med hensyn til styrt tilgang til dokumenter og varsel for utløp på dokumenter.

 

Link til video fra Produktsjef Kristin som forklarer endringene

 

Personnel documents help customers become GDPR compliant 

Module: Personnel, Personnel documents   

Roles: Managers, administrators 

What is new and changed 

We have developed the ability to limit access to documents per category. This means that you can define which roles should have access to see and read documents in different categories. For example, employees with payroll roles can now be given the opportunity to view employees' employment agreements, without having to have access to all documents.  

It will now also be possible to set an expiration date on the documents. The person who uploads the document will be notified before the set date, and can handle further processing.  

Managers, administrators and other roles given access to employees' documents will be able to work more efficiently from a new document processing overview. Here you will find all the documents you have access to see, across the employees and departments.  

In addition to this, we have changed the rights for the System Administrator role, and created a new administrator role that will act as a Document Administrator without access to the documents. A system administrator will no longer have access to documents without assigning themselves rights to do so. A document administrator without access will be able to configure and set up document categories without having to see the content of the documents.

 

What is the advantages of these changes 

Simployer has for a long time been able to offer our customers efficient digital storage of documents. This update will help our customers to have a document processing that is in line with guidelines within the GDPR. You will experience having a safer and more efficient document management with regards to controlled access to documents and notification of expiration of documents. 


Link to video from Product Manager Kristin (in Norwegian)

Informasjon om kommende oppgraderinger i Simployer talentportal

19.11.2020 Simployer LMS, Dialog, Kompetanseutvikling og Etterfølgerplanlegging Admins, kursadministratorer Permalink

19. november oppgraderer vi vårt rammeverket for front-end design til en nyere versjon. Hovedårsakene til denne endringen er: ​

 • Forbedret sikkerhet.
 • Forbedret kompatibilitet på tvers av nettlesere.
 • Forbedret mobilopplevelse.
 • Forenklet vedlikehold.
 • Forbedret lesbarhet og tilgjengelighet.


Hva betyr denne endringen:

 • Navigasjonsfeltet vil bruke full nettleserbredde og har rullegardinmenyer.
 • Navigasjonen i mobile enheter forbedres med ny meny.
 • Farger blir justert til Simployers profil for koblingstekster, knapper, varsler, etiketter og diagrammer osv.
 • Skriftstørrelsen økes for forbedret lesbarhet.
 • Overskrifter legges til på sider som manglet det.


Hva må du gjøre?

Hvis du har lagt til innhold på instrumentbordet i portalen eller kursinformasjonen/innholdet du har justert for å passe til portalens generelle stil (for eksempel farger eller skriftstørrelse), vil du kanskje ønske å se gjennom dette innholdet etter at oppgraderingen er fullført.

Hvis du vil gjøre endringer i portalens grafiske tema, finner du innstillingene under Administrator/Grafikk.

Unntak i utgivelsen

Følgende sider påvirkes ikke av oppgraderingen:  

 • Redigering av kurs
  • Administrere deltakere
  • Registrere resultater
  • Sertifikat
 • Testadministrasjon (også utvalg og spørsmål)
 • Testspiller
 • Brukeradministrasjon
 • Administrasjon av brukergruppe
 • Tilgang til innstillinger
 • Rapportoversikt og rapporter
 • Systeminnstillinger og andre konfigurasjonssider

Disse sidene bruker et annet rammeverk og teknologi, og påvirkes ikke av oppgraderingen av dette frontrammeverket.


Les mer om modulene her:

Simployer LMS

Dialog

Kompetanseutvikling

Etterfølgerplanlegging

Informasjon om kommende oppgraderinger i Simployer talentportal

19.11.2020 Simployer LMS, Dialog, Kompetanseutvikling og Etterfølgerplanlegging Admins, kursadministratorer Permalink

19. november oppgraderer vi vårt rammeverket for front-end design til en nyere versjon. Hovedårsakene til denne endringen er: ​

 • Forbedret sikkerhet.
 • Forbedret kompatibilitet på tvers av nettlesere.
 • Forbedret mobilopplevelse.
 • Forenklet vedlikehold.
 • Forbedret lesbarhet og tilgjengelighet.

Hva betyr denne endringen:

 • Navigasjonsfeltet vil bruke full nettleserbredde og har rullegardinmenyer.
 • Navigasjonen i mobile enheter forbedres med ny meny.
 • Farger blir justert til Simployers profil for koblingstekster, knapper, varsler, etiketter og diagrammer osv.
 • Skriftstørrelsen økes for forbedret lesbarhet.
 • Overskrifter legges til på sider som manglet det.

Hva må du gjøre?

Hvis du har lagt til innhold på instrumentbordet i portalen eller kursinformasjonen/innholdet du har justert for å passe til portalens generelle stil (for eksempel farger eller skriftstørrelse), vil du kanskje ønske å se gjennom dette innholdet etter at oppgraderingen er fullført.

Hvis du vil gjøre endringer i portalens grafiske tema, finner du innstillingene under Administrator/Grafikk.

Unntak i utgivelsen

Følgende sider påvirkes ikke av oppgraderingen:

 • Redigering av kurs
 • Administrere deltakere
 • Registrere resultater
 • Sertifikat
 • Testadministrasjon (også utvalg og spørsmål)
 • Testspiller
 • Brukeradministrasjon
 • Administrasjon av brukergruppe
 • Tilgang til innstillinger
 • Rapportoversikt og rapporter
 • Systeminnstillinger og andre konfigurasjonssider

Disse sidene bruker et annet rammeverk og teknologi, og påvirkes ikke av oppgraderingen av dette frontrammeverket.


Les mer om modulene her:

Simployer LMS

Dialog

Kompetanseutvikling

Etterfølgerplanlegging

Nye rapporter - Kjønnsfordeling og bilagsnummer

27.10.2020 Simployer personalregister, Reise & utlegg, Rapporter Ledere, HR og administratorer Permalink

Dette har vi gjort:

 1. Rapporten Kjønn viser en fremstilling av fordelingen av kjønn på ulike enheter/avdelinger. Denne rapporten har eksistert i Simployer i lang tid, men har nå fått et løft – den ser både bedre ut, og har fått en enklere måte å definere utvalget og resultatet på, slik at man får ut akkurat den dataen man trenger. Rapporten består av to deler: første del er en tabell som viser fordelingen mellom kjønnene, den andre er en grafisk fremstilling av dataen.

 2. Rapporten Bilagsnummer er en ny rapport. Den gir en god oversikt over hvilke bilag som er knyttet til de ulike reisene/utleggene.


Dette er gevinsten:

Rapporten Kjønn kan være et godt grunnlaget for jobben som skal gjøres innenfor «Likestilling og diskriminering» som vil være et aktuelt tema fremover.

Rapporten Bilagsnummer hjelper deg å holde kontroll og oversikt over benyttede bilag.

 

Les mer om modulene:

Simployer personalregister

Simployer reise og utlegg

Nå kan du tilpasse farge og logo i Simployer håndbøker

21.10.2020 Simployer Håndbøker Systemadministrator Permalink

Dette har vi gjort:

Ved lansering av ny plattform for Simployer håndbøker i september 2020, har medarbeidere og ledere fått tilgang til en startside til alle håndbøker. Vi kommuniserte den gang at den nye versjonen ble sluppet i Simployer sin standard fargepalett, og at det ikke lenger vil være mulig å endre farger og logo per håndbok.

Funksjonaliteten for å tilpasse farge og logo på toppbanner er flyttet opp til portalnivå, noe som gjør at du enkelt kan endre dette fra ett sted. Du har nå funksjonaliteten tilgjengelig fra Innstillinger i Administrasjonen.


Dette er gevinsten:

Dersom du ønsker egen logo og egen farge på toppbanneret til Simployer håndbøker, kan du som systemadministrator nå gå inn og velge hovedfarge, tekstfarge og laste opp logo.

 

Les mer om håndbøkene: 

Håndbøker
Personalhåndbok
Lederhåndbok
HMS-håndbok

Produktoppdateringer prosesser

10.09.2020 Simployer prosesser (onboarding, offboarding, medarbeideroppfølging og HMS-prosesser) Ledere, prosessadministrator og systemadministrator Permalink

Dette har vi gjort:

Dersom du starter en prosess og tildeler den til en annen person, vil du finne mulighet til å legge til et notat / en kommentar.

Dette notatet vil da ligge med i mailvarselet som går til den brukeren du har satt som ansvarlig. På denne måten slipper du sende mail eller melding ved siden av.

Du finner også en aktivitetslogg nederst på prosessvisningen, slik at du lett har tilgang til når og hvem som har endret status på prosessen.


Dette er gevinsten:

Med disse nye funksjonene vil dere få et enda større utbytte av Simployer prosesser, og det vil være enda enklere å håndtere og samle dokumentasjon.

 

Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding
Simployer offboarding
Simployer medarbeideroppfølging
Simployer HMS-prosesser

Simployer håndbokportal - en ny versjon av Simployer håndbøker

01.09.2020 Simployer håndbøker - personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok Administrator, redaktør og alle brukere Permalink

Dette har vi gjort:

Våre håndbøker har vært et nyttig verktøy for HR, ledere og medarbeidere under koronasituasjonen. Vår siste kundeundersøkelse viser at digitale håndbøker med tilgjengelig og relevant personal-/lederinformasjon har stor relevans, og vurderes som enda viktigere enn før.

Vi i Simployer jobber for å gjøre håndbøkene enda mer tilgjengelig for ledere og medarbeidere, og lanserer nå Simployer håndbokportal.

Oppgradering inneholder:  

 • Ny felles portal og startside for alle håndbøker
 • Et oppgradert og moderne design på både web og mobil
 • Et raskere produkt, basert på ny teknologi
 • Snarveier til de mest leste artiklene i deres håndbøker
 • Snarvei til siste oppdateringer i deres håndbøker
 • Snarvei til "Mine favoritter" (krever individuell bruker)


Er du administrator eller redaktør? Da finner du mer detaljert informasjon her.


Dette er gevinsten:

Økt brukervennlighet og tilgjengelighet for ledere og medarbeidere.

 

Les mer om håndbøkene: 

Håndbøker
Personalhåndbok
Lederhåndbok
HMS-håndbok

Forbedringer i arbeidsavtaler

02.06.2020 Simployer arbeidsavtaler Alle roller Permalink

Dette har vi gjort:

Varsler om utløpsdato på e-signering

En forespørsel om å signere en avtale har en utløpsdato. For å unngå at signeringsforespørsler må kanselleres og sendes på nytt når denne datoen er passert, har vi implementert automatisk påminnelse. Påminnelsen kommer når utløpsdato nærmer seg for personer som ikke har signert avtalen. Det er også lagt inn informasjon om frist for signering i det første varselet.

Validering

Brukere som oppretter en arbeidsavtale kan oppleve at veiviser som genererer avtalen etterspør mer data på person under en ny versjon av fanen «Person». Dette oppstår når malen for avtalen bruker felter fra Simployer (personkort), og noen av feltene mangler verdi. Arbeidsavtalen vil ikke lenger kunne bli sendt videre til godkjenning med manglende data.

Feltene kan oppdateres på person i Simployer, eller rett i veiviseren for arbeidsavtaler. I en kommende release vil vi også sørge for at brukerens input til disse feltene i arbeidsavtaleveiviseren automatisk vil oppdateres på personkortet.


Dette er gevinsten:

Bedre og tydeligere varslinger knyttet til elektronisk signering av arbeidsavtaler, og bedre kvalitet på innholdet i arbeidsavtalene.

 

Simployer arbeidsavtaler

Oppdateringer av våre prosessverktøy

29.04.2020 Simployer prosesser: onboarding, offboarding, medarbeideroppfølging, HMS-prosesser Prosessadministrator og systemadministrator Permalink

Dette har vi gjort:

Dersom du har en av disse rollene (prosessadministrator og systemadministrator) på toppnivå i Simployer, kan du nå velge hvilken rekkefølge prosesskategoriene skal presenteres i. Denne rekkefølgen blir da reflektert alle steder kategoriene benyttes, f.eks på startsiden til Prosesser. Du har ny «drag and drop»- funksjonalitet tilgjengelig fra menypunktet "Rediger kategorier".

Vi har også forbedret visningen av prosessene for brukere som starter prosesser. Også her kan du som har en av disse administratorrollene nå selv velge hvilken rekkefølge prosessmalene skal vises på. Dette finner du i selve Prosesskatalogen der du har oversikt over alle prosessmaler.


Dette er gevinsten:

Vi håper at dere med disse funksjonene i større grad kan tilpasse Simployer prosesser, og trekke frem de prosesser som er viktigst for dere.


Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding
Simployer offboarding
Simployer medarbeideroppfølging
Simployer HMS-prosesser