menuMeny closeStäng

Information om kommande release i Simployer talent portal

2020-11-19 Simployer LMS, Dialog, Mål, Kompetenskartläggning och Succession Admins, slutanvändare och chefer

19:e November kommer vi att uppgradera vårt frontend-ramverk till en nyare version. Huvudorsaken till detta är: ​

 • Förbättrad säkerhet
 • Förbättrad upplevelse på mobila enheter
 • Förenklat underhåll
 • Förbättrad läsbarhet och tillgänglighet


Vad innebär förändringen?

 • Toppnavigationen kommer att använda full skärmläsarbredd och ha drop down-menyer.
 • Navigationen på mobila enheter får en ny meny.
 • Färger i länktexter, knappar, notifikationer och grafer är anpassade till Simployers färgtema.
 • Fontstorleken är större för bättre läsbarhet.
 • Rubriker är tillagda på sidor som saknat det.

Hur påverkas de grafiske anpassningar ni gjort?

Eftersom vi gör förändringar i hur det grafiska temat kan anpassas kan detta påverka de anpassningar ni gjort.

 • De färger ni valt för bakgrund och navigationsmeny kommer att vara oförändrade.
 • Även vald logga och bakgrundsbild för huvudytan kommer att finnas kvar.
 • Webbläsar-ikon (favicon) består
 • Den tunna linjen under navigationsmenyn finns kvar men kommer att vara något tjockare.
 • Det går att anpassa "hambugermenyns" färg (den meny som syns på mobila enheter). Som standard får den samma färg som navigationstexten.
 • Dropdown-menyerna i navigationen kommer inte att vara anpassningsbara. ​

Följande val kommer inte längre att vara anpassningsbara: ​

 • Bakgrundsbild i navigationsmenyn - Det kommer inte längre gå att ha en bild som bakgrund.
 • Inte möjligt att välja inställningar för bilden i bakgrunden (position, storlek och beteende vid scroll)
 • Inte möjligt att välja färg på markerad del av navigationsmenyn. Istället kommer aktiv del markeras med fet text och skuggeffekt


Vad behöver ni göra?

Om ni har lagt till innehåll på portalens diskbord eller om ni anpassat tex färger eller fontstorlek på kursernas innehåll bör ni kontrollera detta efter releasen.

Om ni vill göra anpassningar efter releasen hittar ni inställningarna under Administratör/Grafik


Undantag i releasen

Följande syder påverkas inte av uppgraderingen: ​

 • Aktivitetsadministration
  • Administrera deltagare​
  • Registrera resultat
  • Certifikat
 • Testadministration (ink pooler och frågor) ​
 • Testspelare
 • Användaradministration ​
 • Administration av användargrupper​
 • Behörighetsinställningar
 • Rapportöversikt och rapporter
 • Systeminställningar och konfigurationssidor


Dessa sidor bygger på ett annat ramverk och annan technologi som inte påverkas av uppgraderingen.

 

__________

Information about upcoming release in Simployer talent portal


Date:
November 19th 2020
Module: Simployer LMS, Dialog, Mål, Kompetens och Succession
Relevant for: Admins, users and managers

On November 19 we will upgrade our front-end framework to a newer version. The main reasons for this change are: ​

 • Improved security​
 • Improved cross-browser compatibility​
 • Improved mobile experience​
 • Simplified maintenance ​​
 • Improved readability and accessibility​

What does this change mean?

 • The navigation bar will use full browser width and have drop down sub menus.
 • The navigation in mobile devices is improved with new menu.
 • Colors in link texts, buttons, alerts, labels and charts etc are adjusted to Simployer profile.
 • The font size is increased for improved readability.
 • Headers are added on pages that were missing it.


What will happen to the graphical customizations you have made?

 Since theme-editing will change, this might affect the customizations you have made.

 • Your selected color for the main background and navigation-bar colors (background and text) will remain as before. ​
 • The same goes for your selected logo and background image for the main surface. ​
 • Browser-icon (favicon) will also remain as before. ​
 • Thin line under the navigation-bar remains but has been emphasized with greater thickness. ​
 • Added option to select color for the Hamburger-menu (mobile device). This will by default get same color as navigation text which is also our recommendation. ​
 • Dropdown-menus in navigation will not be customizable. ​


The following options will no longer be possible to customize: ​

 • No image as background in navigation​
 • Not possible to set properties on the main background image (position, size and scrolling behavior) ​
 • Not possible to set colors of selected menu-item. Instead this shows with bold text and shadow effect (for customers having black color in navigation-bar, the shadow effect will not be visible).


What do you have to do?

If you have added content on your portal dashboard or course information/content that you have adjusted to fit the portal overall styling (for example colors or font size), you might want to review this content after the upgrade is complete.

Should you want to make any changes to your portal graphical theme, the settings can be found under Administrator/Graphics.


Exceptions in the release

Following pages is not affected by the upgrade: ​

 • Course editing​
  • Course participant-edit​
  • Registering results​
  • Certificate​
 • Test editing (also pools and questions) ​
 • Test player​
 • User edit dialog​
 • User group edit​
 • Access settings​
 • Report overview and reports​
 • System settings and other configuration pages​

 

These pages use another framework and technology and are not affected by the upgrade of this front-end framework.