menuMeny closeStäng

Nyheter och uppdateringar från Simployer

För att du och ditt företag ska få största möjliga nytta av Simployer arbetar vi kontinuerligt med förbättringar och uppdateringar.

Här publicerar vi fortlöpande så kallade release notes – eller helt enkelt nyheter och uppdateringar. Systemadministratören för Simployer får notiser om relevanta nyheter och uppdateringar direkt i systemet.

Dokumentarkiv hjälper kunder att bli GDPR-säkra

2021-01-11 Personal, Dokumentarkiv Ledare/Chefer, Administratörer Permalink

For English, please scroll down to read the post.

 

Vad är nytt och vad har ändrats? 

Vi ha utvecklat möjligheten att begränsa insynen i dokumentkategorierna. Det innebär att du kan definiera vilka roller som ska ha tillgång till att se dokument i olika kategorier. Till exempel kan du nu ge anställda med roller inom lön möjligheten att se anställningsavtal, utan att få tillgång till alla dokument.  

Det finns nu också möjlighet att sätta ett bäst före-datum på dokumenten. Den som laddar upp ett dokument kommer att få en påminnelse vid datumet och kan då fatta beslut om vad som ska göras härnäst.  

Ledare, administratörer och andra roller som har tillgång till de anställdas dokument kommer att kunna arbeta mer effektivt från den nya översikten Behandling av dokument. Här kommer du att hitta alla dokument du har tillgång till, oavsett vilken avdelning eller anställd de tillhör.  

Som ett tillägg till detta har vi ändrat rättigheterna för rollen som Systemadministratör, och lagt till en ny administratörsroll som kommer att fungera som Dokumentadministratör utan insyn i dokumenten. En systemadministratör kommer alltså inte längre att kunna se dokumenten, utan att hen får rättigheter till detta. En dokumentadministratör utan insyn kommer att kunna konfigurera och sätta upp dokumentkategorier utan att kunna se innehållet i dem.   

Vilka är fördelarna? 

Simployer har länge erbjudit våra kunder digital förvaring av dokument. Nu gör vi uppdateringar som hjälper våra kunder att behandla dokument enligt riktlinjerna för GDPR. Dessutom kommer ni att uppleva att dokumenthanteringen blir både säkrare och mer effektiv med tillgångsstyrningen och notiser om dokument som blir inaktuella. 

  

 

English translation 

Personnel documents help customers become GDRP compliant 

Module: Personnel, Personnel documents   

Roles: Managers, administrators 

Date: January 11th, 2021  

  

What is new and changed 

We have developed the ability to limit access to documents per category. This means that you can define which roles should have access to see and read documents in different categories. For example, employees with payroll roles can now be given the opportunity to view employees' employment agreements, without having to have access to all documents.  

It will now also be possible to set an expiration date on the documents. The person who uploads the document will be notified before the set date, and can handle further processing.  

Managers, administrators and other roles given access to employees' documents will be able to work more efficiently from a new document processing overview. Here you will find all the documents you have access to see, across the employees and departments.  

In addition to this, we have changed the rights for the System Administrator role, and created a new administrator role that will act as a Document Administrator without access to the documents. A system administrator will no longer have access to documents without assigning themselves rights to do so. A document administrator without access will be able to configure and set up document categories without having to see the content of the documents.  

What is the advantages of these changes 

Simployer has for a long time been able to offer our customers efficient digital storage of documents. This update will help our customers to have a document processing that is in line with guidelines within the GDPR. You will experience having a safer and more efficient document management with regards to controlled access to documents and notification of expiration of documents. 

Mera-knappen i kursbeskrivningen borttagen

2020-12-11 LMS Alla Permalink

Det här har vi gjort:
Vi har ersatt Mera-knappen som visade hela kursbeskrivningen om kursbeskrivningen var lång. Nu visas kursbeskrivningen i en separat flik. För kurser man inte är anmäld till eller där man inte påbörjat kursen visas den över kursens innehållsdelar. För användare som påbörjat kursen visas den i en egen flik och kursens innehåll är default-vy.

Fördelar:
Problemet med Mera-knappen var att den ibland dolde en halv bild eller film och att det i vissa fall var viktigt att deltagaren läste hela kursbeskrivningen. Att lägga kursbeskrivningen i en separat flik gör att hela kursbeskrivningen kan visas när innan man påbörjat kursen. När man påbörjat kursen är själva innehållet mer relevant och därför visas innehållsfliken som default då.

More button in course description removed

2020-12-11 All Permalink

Changes made:

Vi have replaced the more button that showed the entire course description if it was long. Now the course description is displayed in a separate tab. For courses where you are not applied or haven't yet started the course it is displayed over the course content. For users who have started the course it's displayed in a separate tab and the course content tab will be the default view. 

Advantages:

The problem with the more button was that it sometimes hid half an image or a video and that in some cases it was important that the user read the entire description. Displaying the course description in a separate tab allows us to display the whole course description before the user has started the course. Once it's started, the content is more relevant and is therefore default view whereas the description is secondary and moved to a separate tab. 

Status på underaktiviteter i certifikat dold

2020-12-09 LMS, Formella kompetenser Alla Permalink

Det här har vi gjort:

Användare som har ett giltigt certifikat där återcertifieringsperioden inte påbörjats ser bara status på själva certifikatet, inte på underaktiviteterna. När återcertifieringsperioden har startat syns statusen på underaktiviteterna igen.

Fördelar:

Vissa användare har upplevt det förvirrande att det står att underaktiviteter i ett giltigt certifikat har status Ej påbörjat. Genom att dölja den statusen för användare till återcertifieringen påbörjas styrs fokus mot den status som är relevant, statusen på själva certifikatet.

Status of sub activities in certificates hidden

2020-12-09 LMS and Formal competencies Everyone Permalink

Changes made:

Users with a valid certificate where the recertification period has not started, will only see the status on the certificate. The statuses of the sub activities are hidden. Once the recertification period has started the status of the sub activities will be visible again.

Advantages:

Some users have experienced the Not started statuses on sub activities in a valid certificate as confusing. By hiding the statuses of sub activities untill the recertification period has started the users will focus on the status that is relevant, the status of the actual certificate.

Information om kommande release i Simployer talent portal

2020-11-19 Simployer LMS, Dialog, Mål, Kompetenskartläggning och Succession Admins, slutanvändare och chefer Permalink

19:e November kommer vi att uppgradera vårt frontend-ramverk till en nyare version. Huvudorsaken till detta är: ​

 • Förbättrad säkerhet
 • Förbättrad upplevelse på mobila enheter
 • Förenklat underhåll
 • Förbättrad läsbarhet och tillgänglighet


Vad innebär förändringen?

 • Toppnavigationen kommer att använda full skärmläsarbredd och ha drop down-menyer.
 • Navigationen på mobila enheter får en ny meny.
 • Färger i länktexter, knappar, notifikationer och grafer är anpassade till Simployers färgtema.
 • Fontstorleken är större för bättre läsbarhet.
 • Rubriker är tillagda på sidor som saknat det.

Hur påverkas de grafiske anpassningar ni gjort?

Eftersom vi gör förändringar i hur det grafiska temat kan anpassas kan detta påverka de anpassningar ni gjort.

 • De färger ni valt för bakgrund och navigationsmeny kommer att vara oförändrade.
 • Även vald logga och bakgrundsbild för huvudytan kommer att finnas kvar.
 • Webbläsar-ikon (favicon) består
 • Den tunna linjen under navigationsmenyn finns kvar men kommer att vara något tjockare.
 • Det går att anpassa "hambugermenyns" färg (den meny som syns på mobila enheter). Som standard får den samma färg som navigationstexten.
 • Dropdown-menyerna i navigationen kommer inte att vara anpassningsbara. ​

Följande val kommer inte längre att vara anpassningsbara: ​

 • Bakgrundsbild i navigationsmenyn - Det kommer inte längre gå att ha en bild som bakgrund.
 • Inte möjligt att välja inställningar för bilden i bakgrunden (position, storlek och beteende vid scroll)
 • Inte möjligt att välja färg på markerad del av navigationsmenyn. Istället kommer aktiv del markeras med fet text och skuggeffekt


Vad behöver ni göra?

Om ni har lagt till innehåll på portalens diskbord eller om ni anpassat tex färger eller fontstorlek på kursernas innehåll bör ni kontrollera detta efter releasen.

Om ni vill göra anpassningar efter releasen hittar ni inställningarna under Administratör/Grafik


Undantag i releasen

Följande syder påverkas inte av uppgraderingen: ​

 • Aktivitetsadministration
  • Administrera deltagare​
  • Registrera resultat
  • Certifikat
 • Testadministration (ink pooler och frågor) ​
 • Testspelare
 • Användaradministration ​
 • Administration av användargrupper​
 • Behörighetsinställningar
 • Rapportöversikt och rapporter
 • Systeminställningar och konfigurationssidor


Dessa sidor bygger på ett annat ramverk och annan technologi som inte påverkas av uppgraderingen.

 

__________

Information about upcoming release in Simployer talent portal


Date:
November 19th 2020
Module: Simployer LMS, Dialog, Mål, Kompetens och Succession
Relevant for: Admins, users and managers

On November 19 we will upgrade our front-end framework to a newer version. The main reasons for this change are: ​

 • Improved security​
 • Improved cross-browser compatibility​
 • Improved mobile experience​
 • Simplified maintenance ​​
 • Improved readability and accessibility​

What does this change mean?

 • The navigation bar will use full browser width and have drop down sub menus.
 • The navigation in mobile devices is improved with new menu.
 • Colors in link texts, buttons, alerts, labels and charts etc are adjusted to Simployer profile.
 • The font size is increased for improved readability.
 • Headers are added on pages that were missing it.


What will happen to the graphical customizations you have made?

 Since theme-editing will change, this might affect the customizations you have made.

 • Your selected color for the main background and navigation-bar colors (background and text) will remain as before. ​
 • The same goes for your selected logo and background image for the main surface. ​
 • Browser-icon (favicon) will also remain as before. ​
 • Thin line under the navigation-bar remains but has been emphasized with greater thickness. ​
 • Added option to select color for the Hamburger-menu (mobile device). This will by default get same color as navigation text which is also our recommendation. ​
 • Dropdown-menus in navigation will not be customizable. ​


The following options will no longer be possible to customize: ​

 • No image as background in navigation​
 • Not possible to set properties on the main background image (position, size and scrolling behavior) ​
 • Not possible to set colors of selected menu-item. Instead this shows with bold text and shadow effect (for customers having black color in navigation-bar, the shadow effect will not be visible).


What do you have to do?

If you have added content on your portal dashboard or course information/content that you have adjusted to fit the portal overall styling (for example colors or font size), you might want to review this content after the upgrade is complete.

Should you want to make any changes to your portal graphical theme, the settings can be found under Administrator/Graphics.


Exceptions in the release

Following pages is not affected by the upgrade: ​

 • Course editing​
  • Course participant-edit​
  • Registering results​
  • Certificate​
 • Test editing (also pools and questions) ​
 • Test player​
 • User edit dialog​
 • User group edit​
 • Access settings​
 • Report overview and reports​
 • System settings and other configuration pages​

 

These pages use another framework and technology and are not affected by the upgrade of this front-end framework.

Ny systeminställning för standardvy av kurskatalog

2020-11-07 Simployer LMS Administratörer Permalink

Detta har vi gjort:

I denna release introduceras en ny systeminställning 'CourseCatalogDefaultListStyle'  med möjliga värden "Compact" och "Detailed". Inställningen styr hur kurskatalogen visas när användare öppnar den. Som standard är inställningen precis som innan, "Compact". Ändras inställningen till "Detailed", visas varje kurs med ikon och beskrivningstext. Inställningen kan nås både från systeminställningar och från själva kurskatalogen för de administratörer som har behörighet till systeminställningar. Se video nedan (på engelska).

Course Catalog Default View

Du kan nu anpassa färgen och logotypen i Simployer handböcker

2020-10-21 Simployer Handböcker Systemadministratör Permalink

Detta har vi gjort:

I samband med lansering av en ny plattform för Simployer handböcker, har anställda och chefer fått tillgång till en hemsida för alla handböcker. Vi kommunicerade vid den tidpunkten att den nya versionen Simployer skulle släppas med standardfärgpalett och att det inte längre skulle vara möjligt att ändra färger och logotyper per handbok.

Funktionaliteten för att anpassa färgen och logotypen på den översta bannern har flyttats upp till portalnivån, så att du enkelt kan ändra detta från en plats. Funktionen finns tilgänglig från Inställningar i administrationen.

 

Detta är vinsten:

Om ni vill ha er egen logotyp och er egna färg på den översta bannern i Simployer handböckerna, kan du som systemadministratör nu gå in och välja huvudfärg, textfärg och ladda upp logotypen.

 

Läs mer om handböckerna:

Content Solutions

Personalhandbok och Ledarhandbok

HMS-handbok

Produktuppdateringer Processer (On/Offboarding)

2020-09-10 Simployer Processer Ledare, processadministratör och systemadministratör Permalink

Genomförda uppdateringar:

Om du startar en process och tilldelar den till en annan person, har du nu möjlighet att lägga till en anteckning / kommentar.

Denna anteckning ligger sedan med i underlaget som går till användaren som du satt som ansvarig. På detta sätt slipper du skicka e-post vid sidan av.

Längst ner i processesvyn ser du också en aktivitetslogg, så att du får en bättre översikt över när och vem som ändrat status på processen.


Fördelar:

Vi hoppas att ni med dessa funktioner får en ökad använding och nytta av era processer och att ni enklare kan hantera och samla in dokumentation.

 

Läs mer om våra processverktyg här:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

Simployer handboksportal - en ny version av Simployers handböcker

2020-09-01 Simployer handböcker Administratör, redaktörer, chefer och medarbetare Permalink

Det här har vi gjort:

Våra handböcker har varit ett otroligt stöd för HR, ledare och medarbetare under hela coronasituationen. I vår senaste kundundersökning från maj 2020 kan vi se att digitala handböcker med tillgänglig och relevant information har stor betydelse – nu viktigare än tidigare.

 

Det är en uppgradering av handböckerna som innehåller:

 • en ny portal och startsida för alla handböcker
 • genvägar till de mest lästa artiklarna och uppdateringar i era handböcker  
 • en uppgraderad och ny design för både webb och mobil
 • en snabbare produkt med ny teknik i grunden.

 

Vår konsult Katarina visar den nya portalen, glöm inte ljudet

Är du administratör eller redaktör? Läs mer här.

 

Fördelar:

Vi på Simployer vill göra handböckerna ännu mer tillgängliga för både ledare och medarbetare.

 

Läs mer om handböckerna:

Content Solutions

Personalhandbok och Ledarhandbok

HMS-handbok