menuMeny closeStäng

Nyheter och uppdateringar från Simployer

För att du och ditt företag ska få största möjliga nytta av Simployer arbetar vi kontinuerligt med förbättringar och uppdateringar.

Här publicerar vi fortlöpande så kallade release notes – eller helt enkelt nyheter och uppdateringar. Systemadministratören för Simployer får notiser om relevanta nyheter och uppdateringar direkt i systemet.


Uppdateringar i LMS och Funktionella kompetenser

Datum: 1 september 2021

Moduler: LMS och Formella kompetenser

Påverkar: Medarbetare, chefer och administratörer

 

Det här har vi gjort:

Vi har gjort uppdateringar på det utskrivbara cv:t kopplat till LMS:et och Formella Kompetenser. Bland annat har fonten och färgen uppdaterats till en mer stilren version, samtidigt som vi tagit bort en del onödig information så som överskrifter som saknat innehåll.  

Ni som kund kan nu även välja att ha med er egen logga i det utskrivbara CV:t. Vänd er till kundansvarig eller support för att få hjälp med hur detta görs.  

 

 


 

Uppdateringar i Dokumentarkiv och Organisation

Datum: 23 respektive 30 juni 2021

Moduler: Dokumentarkiv och organisation

Påverkar: Chefer/Ledare och administratörer

 

Det här har vi gjort:

Vi har lanserat två förbättringar i modulen Dokumentarkiv.

 1. När man laddar upp ett dokument som ska vara tillgängligt för en avdelning och alla underliggande enheter kan man enkelt bocka i en ruta när man laddar upp dokumentet och på så vis göra det synligt för alla i avdelningen/enheterna.
 2. Om en tidigare anställd har ändringsskyddat ett dokument så har dokumentet tidigare varit helt låst. Nu har vi öppnat upp för att en administratör kan ta bort skyddet och dessutom lägga till ändringsskydd igen.


Vi har också gjort det enklare att administrera grupper. Grupperna ligger nu samlade under toppenheten i organisationsstrukturen. Vi har även infört en ny roll – Gruppledare – som har rättighet att lägga till och ta bort medlemmar i gruppen. Grupperna kan användas vid integration med andra delar av Simployer-sviten, för att ta fram rapporter på gruppnivå eller filtrera resultat.

 

Fördelar

Ändringarna i Dokumentarkiv ger en mer effektiv och säker hantering av dokument. Det blir också enklare att göra dokument tillgängliga för flera avdelningar/enheter.

Grupper är en flexibel strukturering av personer, helt frikopplad från den vanliga organisationsstrukturen.

 

Läs mer om modulerna:

Dokumentarkiv

Organisation

 


 

Tre uppdateringar i Anställningsavtal

 

Datum: 18 mars 2021

Moduler: Simployer Anställningsavtal

 

1. Kommentarer
De olika rollerna kan nu enklare kommunicera i systemet genom ny funktionalitet för att lägga in kommentarer på samtliga steg i processen, från utkast av avtal skapas till det är godkänt och skickat för signering. Kommentaren är tillgänglig via e-postmeddelande från systemet.

2. Aktivitetslogg – mallar
Med vår nya aktivitetslogg i mallarna får administratören enkelt tillgång till en översikt över gjorda ändringar. Administratören som uppdaterar mallen kan lägga in kommentarer, något som också är tillgängligt via aktivitetsloggen.

3. Aktivitetslogg – avtal
Aktivitetsloggen är också uppdaterad för den enskilda medarbetarens anställningsavtal och där finns alla kommentarer kopplade till avtalet.

 

Fördelar:

Uppdateringarna ger bättre översikt för administratörer att följa historiska ändringar. Det blir enklare att kommunicera i flödet från avtalsförslag till signering.

 


 

Produktuppdatering Dokumentarkiv, Personalregister

 

Datum: 9 mars 2021

Moduler: Dokumentarkiv, Personalregister

Påverkar: Administratörer och ledare

 

Det här har vi gjort:

I modulen Dokumentarkiv har vi justerat gränsen på filstorlek för dokument som ska laddas upp. Den tidigare gränsen var på 10 MB, det är nu ändrat till 50 MB.

I modulen Personalregister har vi gjort några uppdateringar när det gäller registrering av anställdas barn. Dessa uppgifter är enbart relevanta i samband med registrering och beräkning av sjukfrånvaro. För att ligga i linje med GDPR har vi nu ändrat detta. Möjligheten att registrera information om barn är bara tillgänglig för kunder som har modulerna Sjukfrånvaro och Sjukfrånvaroupplysningar. Samma gäller för rapporten Barn.

För Dokumentarkiv har vi kommit med nya förbättringar. Efter återkoppling från kunder har vi nu utvecklat:

 • Förhandsvisning av dokument
 • Meddelande till den anställde när det laddas upp dokument som berör hen
 • Avdelningschefer kan få tillgång till dokument i dokumentkategorier, vid behov.
 • Möjlighet att spärra tillgång till dokument för andra än specifika roller, även om man kan se dokumentets metadata. Exempelvis kan man dela anteckningar från ett medarbetarsamtal enbart mellan anställd och chef. Andra som har tillgång till dokumentkategorin ser att det finns ett dokument men kan inte läsa eller ladda ner det.

 

Fördelar:

Ändringarna gör det enklare för dig som kund att vara GDPR compliant: lättare att styra tillgång, och möjlighet att registrera relevant information.

 


Produktuppdateringar Simployer Processer

Fyra nya uppdateringar i Simployer Processer

 

Datum: 8 februari 2021

Modul: Simployer Processer (Onboarding, Offboarding)

Påverkar: Alla som använder Simployer Processer

 

Det här har vi gjort:

 1. Baserat på feedback och önskemål från våra kunder har vi utvecklat ny funktionalitet för att exportera data från Process- och uppgiftsöversikten i Simployer över till Excel.
 2. En användare som har startat processer och tilldelat dessa till andra ansvariga kan nu följa status i ett eget menyalternativ i dashboarden.
 3. Vi har implementerat en ny status på uppgifter: ”Inte aktuell”.
  Istället för att ta bort en uppgift eller markera den som utförd så kan istället statusen ”Inte aktuell” användas om uppgiften inte är relevant. Status på processen blir fortfarande uppdaterad.
 4. Ny inställning finns tillgänglig i ”Redigera uppgift” i mallen. Den gör det möjligt att skicka information till medarbetare om att en uppgift har ändrat status.

 

Fördelar med uppdateringarna:

Nu blir det lättare att dela historiska data med andra som inte har tillgång. Det är något som våra kunder har efterfrågat. Det blir också enklare att ha översikt över de processer som du har startat åt andra och vi ger dig mer flexibilitet gällande uppgifterna – allt med fokus på att skapa ökat värde för dig som användare av Simployer Processer.

 

 


Produktuppdateringar för processverktyget

Datum: 26 januari 2021

Moduler: Simployer Processer (Onboarding, Offboarding)

Relevant för: Alla användare av Simployer Processer

Förbättningar: Mer data är nu tillgängligt på dashboarden/startsidan, så att det ska vara enklare att ha få översikt och se utförda processer. Det är nu även möjligt att ladda ner processens tidslinje. Detta gör det enklare för användare som önskar att skriva ut procesen eller på annat sätt dela den med andra som inte har tillgång.

I meddelanden från Simployer Processer ser du nu vem eller vad processen gäller, vilket gör det enklare för användare med många liknande uppgifter.

Vi har samtidigt och rättat ett par fel och andra mindre bakomliggande förbättringar i produkten.

Detta är fördelarna: Baserat på den feedback och de önskemål vi fått i dialog med kunder, syftar dessa uppdateringar till och ge en  bättre översikt och nya nyttiga funktioner.

 

 

 


Dokumentarkiv hjälper kunder att bli GDPR-säkra  

Moduler: Personal, Dokumentarkiv  

Roller: Ledare/Chefer, Administratörer  

Datum11:e januari 2021  

  For English, please scroll down to read the post.

 

Vad är nytt och vad har ändrats? 

Vi ha utvecklat möjligheten att begränsa insynen i dokumentkategorierna. Det innebär att du kan definiera vilka roller som ska ha tillgång till att se dokument i olika kategorier. Till exempel kan du nu ge anställda med roller inom lön möjligheten att se anställningsavtalutan att få tillgång till alla dokument.  

Det finns nu också möjlighet att sätta ett bäst före-datum på dokumenten. Den som laddar upp ett dokument kommer att få en påminnelse vid datumet och kan då fatta beslut om vad som ska göras härnäst.  

Ledare, administratörer och andra roller som har tillgång till de anställdas dokument kommer att kunna arbeta mer effektivt från den nya översikten Behandling av dokument. Här kommer du att hitta alla dokument du har tillgång till, oavsett vilken avdelning eller anställd de tillhör.  

Som ett tillägg till detta har vi ändrat rättigheterna för rollen som Systemadministratör, och lagt till en ny administratörsroll som kommer att fungera som Dokumentadministratör utan insyn i dokumenten. En systemadministratör kommer alltså inte längre att kunna se dokumenten, utan att hen får rättigheter till detta. En dokumentadministratör utan insyn kommer att kunna konfigurera och sätta upp dokumentkategorier utan att kunna se innehållet i dem.   

Vilka är fördelarna? 

Simployer har länge erbjudit våra kunder digital förvaring av dokument. Nu gör vi uppdateringar som hjälper våra kunder att behandla dokument enligt riktlinjerna för GDPR. Dessutom kommer ni att uppleva att dokumenthanteringen blir både säkrare och mer effektiv med tillgångsstyrningen och notiser om dokument som blir inaktuella. 

  

 

English translation 

Personnel documents help customers become GDRP compliant 

Module: Personnel, Personnel documents   

Roles: Managers, administrators 

Date: January 11th, 2021  

  

What is new and changed 

We have developed the ability to limit access to documents per category. This means that you can define which roles should have access to see and read documents in different categories. For example, employees with payroll roles can now be given the opportunity to view employees' employment agreements, without having to have access to all documents.  

It will now also be possible to set an expiration date on the documents. The person who uploads the document will be notified before the set date, and can handle further processing.  

Managers, administrators and other roles given access to employees' documents will be able to work more efficiently from a new document processing overview. Here you will find all the documents you have access to see, across the employees and departments.  

In addition to this, we have changed the rights for the System Administrator role, and created a new administrator role that will act as a Document Administrator without access to the documents. A system administrator will no longer have access to documents without assigning themselves rights to do so. A document administrator without access will be able to configure and set up document categories without having to see the content of the documents.  

What is the advantages of these changes 

Simployer has for a long time been able to offer our customers efficient digital storage of documents. This update will help our customers to have a document processing that is in line with guidelines within the GDPR. You will experience having a safer and more efficient document management with regards to controlled access to documents and notification of expiration of documents. 

 


Mera-knappen i kursbeskrivningen borttagen

Datum: 11 december 2020

Modul: LMS

Relevant för:  Alla

Det här har vi gjort:
Vi har ersatt Mera-knappen som visade hela kursbeskrivningen om kursbeskrivningen var lång. Nu visas kursbeskrivningen i en separat flik. För kurser man inte är anmäld till eller där man inte påbörjat kursen visas den över kursens innehållsdelar. För användare som påbörjat kursen visas den i en egen flik och kursens innehåll är default-vy.

Fördelar:
Problemet med Mera-knappen var att den ibland dolde en halv bild eller film och att det i vissa fall var viktigt att deltagaren läste hela kursbeskrivningen. Att lägga kursbeskrivningen i en separat flik gör att hela kursbeskrivningen kan visas när innan man påbörjat kursen. När man påbörjat kursen är själva innehållet mer relevant och därför visas innehållsfliken som default då.

 

More button in course description removed

Date: December 11, 2020

Relevant to: All

Changes made:

Vi have replaced the more button that showed the entire course description if it was long. Now the course description is displayed in a separate tab. For courses where you are not applied or haven't yet started the course it is displayed over the course content. For users who have started the course it's displayed in a separate tab and the course content tab will be the default view. 

Advantages:

The problem with the more button was that it sometimes hid half an image or a video and that in some cases it was important that the user read the entire description. Displaying the course description in a separate tab allows us to display the whole course description before the user has started the course. Once it's started, the content is more relevant and is therefore default view whereas the description is secondary and moved to a separate tab. 

 


Status på underaktiviteter i certifikat dold

Datum: 9 december 2020

Modul: LMS, Formella kompetenser

Relevant för: Alla

Det här har vi gjort:

Användare som har ett giltigt certifikat där återcertifieringsperioden inte påbörjats ser bara status på själva certifikatet, inte på underaktiviteterna. När återcertifieringsperioden har startat syns statusen på underaktiviteterna igen.

Fördelar:

Vissa användare har upplevt det förvirrande att det står att underaktiviteter i ett giltigt certifikat har status Ej påbörjat. Genom att dölja den statusen för användare till återcertifieringen påbörjas styrs fokus mot den status som är relevant, statusen på själva certifikatet.

 

Status of sub activities in certificates hidden

Date: December 9, 2020

Module: LMS and Formal competencies

Relevant to: Everyone

Changes made:

Users with a valid certificate where the recertification period has not started, will only see the status on the certificate. The statuses of the sub activities are hidden. Once the recertification period has started the status of the sub activities will be visible again.

Advantages:

Some users have experienced the Not started statuses on sub activities in a valid certificate as confusing. By hiding the statuses of sub activities untill the recertification period has started the users will focus on the status that is relevant, the status of the actual certificate.

 


Ny systeminställning för standardvy av kurskatalog

Datum: 27 november , 2020

Modul: Simployer LMS

Relevant för: Administratörer

 

Detta har vi gjort:

I denna release introduceras en ny systeminställning 'CourseCatalogDefaultListStyle'  med möjliga värden "Compact" och "Detailed". Inställningen styr hur kurskatalogen visas när användare öppnar den. Som standard är inställningen precis som innan, "Compact". Ändras inställningen till "Detailed", visas varje kurs med ikon och beskrivningstext. Inställningen kan nås både från systeminställningar och från själva kurskatalogen för de administratörer som har behörighet till systeminställningar. Se video nedan (på engelska).

Course Catalog Default View


Information om kommande release i Simployer talent portal (for English, please scroll down) 


Datum: 
19:e November 2020
Modul: Simployer LMS, Dialog, Mål, Kompetenskartläggning och Succession
Relevant för: Admins, slutanvändare och chefer

 

19:e November kommer vi att uppgradera vårt frontend-ramverk till en nyare version. Huvudorsaken till detta är: ​

 • Förbättrad säkerhet
 • Förbättrad upplevelse på mobila enheter
 • Förenklat underhåll
 • Förbättrad läsbarhet och tillgänglighet


Vad innebär förändringen?

 • Toppnavigationen kommer att använda full skärmläsarbredd och ha drop down-menyer.
 • Navigationen på mobila enheter får en ny meny.
 • Färger i länktexter, knappar, notifikationer och grafer är anpassade till Simployers färgtema.
 • Fontstorleken är större för bättre läsbarhet.
 • Rubriker är tillagda på sidor som saknat det.

Hur påverkas de grafiske anpassningar ni gjort?

Eftersom vi gör förändringar i hur det grafiska temat kan anpassas kan detta påverka de anpassningar ni gjort.

 • De färger ni valt för bakgrund och navigationsmeny kommer att vara oförändrade.
 • Även vald logga och bakgrundsbild för huvudytan kommer att finnas kvar.
 • Webbläsar-ikon (favicon) består
 • Den tunna linjen under navigationsmenyn finns kvar men kommer att vara något tjockare.
 • Det går att anpassa "hambugermenyns" färg (den meny som syns på mobila enheter). Som standard får den samma färg som navigationstexten.
 • Dropdown-menyerna i navigationen kommer inte att vara anpassningsbara. ​

Följande val kommer inte längre att vara anpassningsbara: ​

 • Bakgrundsbild i navigationsmenyn - Det kommer inte längre gå att ha en bild som bakgrund.
 • Inte möjligt att välja inställningar för bilden i bakgrunden (position, storlek och beteende vid scroll)
 • Inte möjligt att välja färg på markerad del av navigationsmenyn. Istället kommer aktiv del markeras med fet text och skuggeffekt


Vad behöver ni göra?

Om ni har lagt till innehåll på portalens diskbord eller om ni anpassat tex färger eller fontstorlek på kursernas innehåll bör ni kontrollera detta efter releasen.

Om ni vill göra anpassningar efter releasen hittar ni inställningarna under Administratör/Grafik


Undantag i releasen

Följande syder påverkas inte av uppgraderingen: ​

 • Aktivitetsadministration
  • Administrera deltagare​
  • Registrera resultat
  • Certifikat
 • Testadministration (ink pooler och frågor) ​
 • Testspelare
 • Användaradministration ​
 • Administration av användargrupper​
 • Behörighetsinställningar
 • Rapportöversikt och rapporter
 • Systeminställningar och konfigurationssidor


Dessa sidor bygger på ett annat ramverk och annan technologi som inte påverkas av uppgraderingen.

 

__________

Information about upcoming release in Simployer talent portal


Date:
November 19th 2020
Module: Simployer LMS, Dialog, Mål, Kompetens och Succession
Relevant for: Admins, users and managers

On November 19 we will upgrade our front-end framework to a newer version. The main reasons for this change are: ​

 • Improved security​
 • Improved cross-browser compatibility​
 • Improved mobile experience​
 • Simplified maintenance ​​
 • Improved readability and accessibility​

What does this change mean?

 • The navigation bar will use full browser width and have drop down sub menus.
 • The navigation in mobile devices is improved with new menu.
 • Colors in link texts, buttons, alerts, labels and charts etc are adjusted to Simployer profile.
 • The font size is increased for improved readability.
 • Headers are added on pages that were missing it.


What will happen to the graphical customizations you have made?

 Since theme-editing will change, this might affect the customizations you have made.

 • Your selected color for the main background and navigation-bar colors (background and text) will remain as before. ​
 • The same goes for your selected logo and background image for the main surface. ​
 • Browser-icon (favicon) will also remain as before. ​
 • Thin line under the navigation-bar remains but has been emphasized with greater thickness. ​
 • Added option to select color for the Hamburger-menu (mobile device). This will by default get same color as navigation text which is also our recommendation. ​
 • Dropdown-menus in navigation will not be customizable. ​


The following options will no longer be possible to customize: ​

 • No image as background in navigation​
 • Not possible to set properties on the main background image (position, size and scrolling behavior) ​
 • Not possible to set colors of selected menu-item. Instead this shows with bold text and shadow effect (for customers having black color in navigation-bar, the shadow effect will not be visible).


What do you have to do?

If you have added content on your portal dashboard or course information/content that you have adjusted to fit the portal overall styling (for example colors or font size), you might want to review this content after the upgrade is complete.

Should you want to make any changes to your portal graphical theme, the settings can be found under Administrator/Graphics.


Exceptions in the release

Following pages is not affected by the upgrade: ​

 • Course editing​
  • Course participant-edit​
  • Registering results​
  • Certificate​
 • Test editing (also pools and questions) ​
 • Test player​
 • User edit dialog​
 • User group edit​
 • Access settings​
 • Report overview and reports​
 • System settings and other configuration pages​

 

These pages use another framework and technology and are not affected by the upgrade of this front-end framework.Du kan nu anpassa färgen och logotypen i Simployer handböcker

Datum: 21. oktober 2020
Modul: Simployer Handböcker
Relevant for: Systemadministratör


Detta har vi gjort:

I samband med lansering av en ny plattform för Simployer handböcker, har anställda och chefer fått tillgång till en hemsida för alla handböcker. Vi kommunicerade vid den tidpunkten att den nya versionen Simployer skulle släppas med standardfärgpalett och att det inte längre skulle vara möjligt att ändra färger och logotyper per handbok.

Funktionaliteten för att anpassa färgen och logotypen på den översta bannern har flyttats upp till portalnivån, så att du enkelt kan ändra detta från en plats. Funktionen finns tilgänglig från Inställningar i administrationen.

 

Detta är vinsten:

Om ni vill ha er egen logotyp och er egna färg på den översta bannern i Simployer handböckerna, kan du som systemadministratör nu gå in och välja huvudfärg, textfärg och ladda upp logotypen.

 

Läs mer om handböckerna:

Content Solutions

Personalhandbok och Ledarhandbok

HMS-handbokProduktuppdateringer Processer (On/Offboarding)

Datum: 10 september 2020
Modul: Simployer Processer
Relevant för: Ledare, processadministratör och systemadministratör

 

Genomförda uppdateringar:

Om du startar en process och tilldelar den till en annan person, har du nu möjlighet att lägga till en anteckning / kommentar.

Denna anteckning ligger sedan med i underlaget som går till användaren som du satt som ansvarig. På detta sätt slipper du skicka e-post vid sidan av.

Längst ner i processesvyn ser du också en aktivitetslogg, så att du får en bättre översikt över när och vem som ändrat status på processen.


Fördelar:

Vi hoppas att ni med dessa funktioner får en ökad använding och nytta av era processer och att ni enklare kan hantera och samla in dokumentation.

 

Läs mer om våra processverktyg här:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

 Simployer handboksportal - en ny version av Simployers handböcker

Datum: 1 september 2020
Modul: Simployer handböcker
Relevant för: Administratör, redaktörer, chefer och medarbetare

 

Det här har vi gjort:

Våra handböcker har varit ett otroligt stöd för HR, ledare och medarbetare under hela coronasituationen. I vår senaste kundundersökning från maj 2020 kan vi se att digitala handböcker med tillgänglig och relevant information har stor betydelse – nu viktigare än tidigare.

 

Det är en uppgradering av handböckerna som innehåller:

 • en ny portal och startsida för alla handböcker
 • genvägar till de mest lästa artiklarna och uppdateringar i era handböcker  
 • en uppgraderad och ny design för både webb och mobil
 • en snabbare produkt med ny teknik i grunden.

 

Vår konsult Katarina visar den nya portalen, glöm inte ljudet

Är du administratör eller redaktör? Läs mer här.

 

Fördelar:

Vi på Simployer vill göra handböckerna ännu mer tillgängliga för både ledare och medarbetare.

 

Läs mer om handböckerna:

Content Solutions

Personalhandbok och Ledarhandbok

HMS-handbok

 

 Förbättringar i anställningsavtal

Datum: 2 juni 2020
Modul: Simployer anställningsavtal
Relevant för: Alla roller

 

Det här har vi gjort:

Notis om utgångsdatum för e-signering
Det här är en förvarning om att ett avtal behöver signeras innan ett visst datum. För att förvarningen inte klickas bort och sedan skickas på nytt när datumet har passerat, har vi infört en automatisk påminnelse. Påminnelsen skickas till de personer som ännu inte har signerat avtalet när slutdatumet börjar närma sig. Vi har också lagt in information om signeringsuppskov i den första notisen.    

Validering
Användare som upprättar ett anställningsavtal kan uppleva att mallen som skapar avtalet efterfrågar fler personuppgifter under den nya versionen av fliken ”Person”. Det här händer när avtalsmallen använder ett fält från Simployer (personkort) och att något av fälten saknar ett värde. Anställningsavtalet kommer inte längre att kunna skickas vidare för godkännande utan att vara fullständigt ifyllt.

Fälten kan antingen uppdateras för personen i Simployer eller direkt i mallen för anställningsavtalet. I en kommande release kommer vi också att se till att det användaren skriver in mallens fält automatiskt uppdateras på personkortet.


Fördelar
:

Bättre och tydligare förvarning om elektronisk signering av anställningsavtal samt bättre kvalitet på avtalens innehåll.

Simployer anställningsavtal

 Uppdateringar av våra processverktyg

Datum: 29 april 2020
Modul: Simployers processer: onboarding, offboarding, medarbetaruppföljning, HMS-processer
Relevant för: Processadministratör och systemadministratör

Det här har vi gjort:

Du som har en av de här rollerna (process- eller systemadministratör) på hög nivå i Simployer kan nu välja vilken ordningsföljd processkategorierna ska visas i. De visas då i samma ordningsföljd där kategorierna används, t.ex. på startsidan för Processer. Du har dessutom fått en ny ”dra och släpp”-funktion som du når via menypunkten ”Redigera kategorier”.

För de användare som startar upp processer har vi också förbättrat hur processerna visas. Även här kan du som har en av de båda administratörsrollerna välja i vilken ordningsföljd processmallarna ska visas. Du hittar funktionen i Processkatalogen där du har översikt över alla processmallar.


Fördelar:

Med de här funktionerna hoppas vi att du bättre kan anpassa Simployers processer och lyfta fram de som är viktigast för just er.


Läs mer om våra processverktyg här:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

 Förbättringar i anställningsavtal

Datum: 16 april 2020
Modul: Simployer anställningsavtal
Relevant för: Medarbetare, avdelningschefer, löneansvariga , administratörer och de som godkänner avtal

 

Det här har vi gjort:

Vi har uppgraderat designen för att tydliggöra olika statusar. Vi har också städat upp och döpt om enskilda systemfält för att det ska bli lättare för dig att göra ändringar i mallarna.

När du vill skicka ett avtal för elektronisk signering kan du nu välja även alternativa e-postadresser. Andra ändringar är att avdelningschef kommer upp som förslag på person som ska signera avtalet internt, samt att du kommer åt mer information i anställningsavtalets aktivitetslogg.

Anställda får en ny notis med länk till dokumentet när avtalet är signerat. Löneansvariga får en notis när avtalets status har ändrats till signerat. 

 

Fördelar:

En förbättrad användarupplevelse när anställningsavtalet ska skickas för e-signering.Effektiv planering av permitteringar

Datum: 25 mars 2020
Modul: Simployer korttidsarbets- och successionsplanering
Relevant för: Ledning, HR och chefer med personalansvar

 

Det här har vi gjort:

Som svar på akuta förfrågningar från våra kunder med anledning av coronasituationen, har Simployer på kort tid anpassat modulen för successionsplanering, så att den utifrån existerande funktioner kan fungera som stöd under arbetet med permittering. 

I utmanande situationer är det viktigt att agera snabbt. För att inte riskera att permittera kritisk kompetens rekommenderar vi att en kartläggning av kompetensen görs på individnivå i stället för på avdelningsnivå.

Eftersom situationen just nu är akut för många verksamheter erbjuder vi en snabb och enkel etablering så att ni omedelbart kan börja använda modulen. Ni som använder modulen för korttidsarbetsplanering i dagsläget kan enkelt ändra den till mer generell successionsplanering när arbetsvardagen blir mer normal igen. 

 

Fördelar:

Simployer korttidsarbetsplanering förenklar arbetet med risk- och sannolikhetsplanering, ända ner på individnivå.

Den kartlägger nyckelroller och kritisk kompetens i organisationen.

Den ger chefer, HR och ledning översikt, kontroll och beslutsunderlag. 

Den ser till att kritisk kompetens stannar i verksamheten.

 Öka kvaliteten på medarbetarsamtalen i små och medelstora verksamheter

Datum: 4 mars 2020
Modul: Simployer dialog
Relevant för: HR och chefer med personalansvar

 

Det här har vi gjort:

Under flera år har vi levererat vår populära dialogmodul till större verksamheter, med ett stort antal medarbetar- och uppföljningssamtal.

Efterfrågan från små och medelstora företag har varit hög, därför har vi tagit fram en version som passar för verksamheter med upp till ca 70 anställda. Den är klar för beställning nu, med leverans under våren 2020. Den nya versionen av Simployer dialog passar för de flesta verksamheter, oberoende av bransch och antalet anställda.

 

Fördelar:

Simployer dialog effektiviserar och ökar kvaliteten på medarbetarsamtalen.

Den förenklar förberedelse, genomförande och uppföljning av medarbetarsamtalen.

Med rätt verktyg effektiviseras uppföljning och medarbetarnas utveckling.

Den minskar administrationen för HR, med bättre översikt och användbara statusrapporter.

 Förbättringar i våra processverktyg

Datum: 13 februari 2020
Modul: Simployers processer - onboarding, offboarding, medarbetaruppföljning och HMS-processer
Relevant för: Administratörer

 

Det här har vi gjort:

Alla översikter/listor över processer och uppgifter har nu fått en aktiv länk från Person med enkel information om var den anställde hör hemma och arbetar. Nu finns det även en genväg till mer information på personkortet. På så sätt har vi gjort anställningsinformationen mer lättillgänglig.

VI har också gjort en av flera pågående förbättringar för notiser från Simployer Processer. Vi har tagit bort den notis som tidigare skickades till den person eller grupp som ansvarar för en uppgift redan vid processtart. Det innebär att uppdragsutförarna meddelas först genom notisen ”Kommande uppdrag”. Den här notisen kan administratören själv styra via inställningarna, antingen i processmallen eller i själva uppdraget. Om du är osäker på när notiserna skickas ut, rekommenderar vi därför att du går in i uppdragsinställningarna.


Fördelar:

Vi har tagit bort en notis som i många fall har gett information i ett för tidigt skede och därför upplevts som onödig. Vi har också gjort informationen om de anställda mer lättillgänglig i listor. Sammanfattningsvis kommer våra processer att upplevas som mer användarvänliga.


Läs mer om våra processverktyg här:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

 Förbättringar i anställningsavtal

Datum: 12 februari 2020
Modul: Simployer anställningsavtal
Relevant för: Administratörer och de som godkänner avtal

 

Det här har vi gjort:

Vi har gjort det enklare att skicka påminnelser och skapa ny e-post till medarbetare eller chefer om att signera ett anställningsavtal.

Fördelar:

Du kan enkelt skapa ett e-postmeddelande med en länk för att signera avtalet när du behöver av det.Förbättringar i anställningsavtal

Datum: 14 januari 2020
Modul: Simployer anställningsavtal
Relevant för: Administratörer och de som godkänner avtal

 

Det här har vi gjort:

För att garantera att de medarbetare som ska signera ett anställningsavtal elektroniskt använder rätt e-postadress, har vi nu gjort e-postadressen och det telefonnummer som används tillgängliga från avtalets aktivitetslogg. 


Fördelar:

I de fall medarbetaren inte har signerat dokumentet kan HR själv enkelt kontrollera att det är rätt adress som har använts.Lansering av Simployer Chatbot

Datum: 7 oktober 2019
Modul: Simployer personalhandbok
Relevant för: Chefer, medarbetare, HR och redaktör

Det här har vi gjort:

Under 20 år har Simployer utvecklat en smart personalhandbok som gör vardagen lite enklare. Nu har personalhandboken blivit ännu lite smartare, tack vare Simployer Chatbot. Det här är något vi vet att många har väntat spänt på. Vi är väldigt glada över att kunna presentera vår nya favoritkollega, som jobbar dygnet runt och alltid står beredd att svara på precis det du behöver veta.


Fördelar:

Du får en hjälpsam, digital HR-assistent.

Chatboten är integrerad i verksamhetens personalhandbok, och kan svara på frågor om arbetsförhållanden och länkar till relevanta artiklar. 

Artificiell intelligens och maskininlärning gör att den lär sig kontinuerligt och blir ännu mer exakt med tiden.

Svaren i personalhandboken blir ännu mer tillgängliga.

Chatbot-ikonen kommer att kunna placeras på intranätet och i programvaror som Slack och Workplace, så att den alltid finns tillgänglig om en fråga skulle dyka upp. 

Plug & play: chatboten är klar för användning och kräver ingen särskild installation.

Ökad tillgänglighet leder till ökad användning.Uppgraderad sökfunktion i handboken

Datum: 27 september 2019
Moduler: Simployers personal-, ledar- och HMS-handböcker
Relevant för: Redaktörer, chefer, medarbetare och HR

Det här har vi gjort:

Vi har gjort en teknisk uppgradering av handbokens sökfunktion, med bland annat en ny sökfunktion i bilagor och filer. Simployers interaktiva hjälp uppmärksammar användaren på funktionen vid den första inloggningen.

Fördelar:

Det har blivit ännu enklare för användare att hitta information i handböckerna. Sidan med sökresultat kommer också att visa de sökträffar som görs i bilagor.  E-signerade anställningsavtal läggs automatiskt i Mina dokument

Datum: 11 september 2019
Modul: Simployer anställningsavtal
Relevant för: HR, chefer och medarbetare

 

Det här har vi gjort:

När avtalet har godkänts av båda parter och dess status har ändrats till ”signerat” blir dokumentet automatiskt tillgängligt för den enskilda medarbetaren under Mina dokument.

 

Fördelar:

HR och chefer slipper nu ladda upp färdigsignerade anställningsavtal manuellt.Simployer medarbetarsamtal har blivit bättre

Datum: 22 augusti 2019
Modul: Simployer semester och ledighet
Relevant för: Chefer och medarbetare

 

Det här har vi gjort:

För varje nytt samtal som ska genomföras i verksamheten kan du nu välja om det ska vara medarbetaren eller chefen som summerar samtalet och noterar vilka aktiviteter som ska genomföras under den kommande perioden.

 

Fördelar:

Nu kan du låta medarbetarna ta ett större ansvar för den egna utvecklingen på arbetsplatsen.Uppdateringar i processverktyget

Datum: 10 juli 2019
Moduler: Simployers processer – onboarding, offboarding, medarbetaruppföljning och HMS-processer
Relevant för: HR och chefer

 

Det här har vi gjort:

I uppdragsvyn kan du nu se namnet på den person som processen gäller för.

Knappen för administratörer har flyttats till huvudmenyn.

Dialogen för redigeringsuppdrag har förbättrats, samtidigt som du kan hitta samma funktioner som tidigare.

Processens anteckningsfunktion har förbättrats.

Du kommer att få separata notiser för förfallna uppdrag, förfallna gruppuppdrag och uppdragets frist.

När en e-postadress har registrerats på gruppnivå kommer notiser från en process att skickas till gruppens e-post i stället för till alla gruppmedlemmar.

Du kan också se informationen ”Avbruten av” när du får besked om att en process har avbrutits.

 

Uppdateringen omfattar dessutom några felrättningar för notiser.

 

Fördelar:

Processverktyget är nu mer användarvänligt och har ett bättre flyt.


Uppdateringarna gäller också Simployer onboarding, Simployer offboarding och Simployer HMS-processer.Redigering i mallar för anställningsavtal

Datum: 3 april 2019
Modul: Simployer anställningsavtal
Relevant för: HR och chefer

 

Det här har vi gjort:

Användarna får nu tillgång till mallar för anställningsavtal i systemet.

Fördelar:

Det här innebär att man nu kan ändra i och uppdatera mallarna på egen hand, utan hjälp från Simployer support.Lansering av e-signatur för anställningsavtal

Datum: 25 mars 2019
Modul: Simployer anställningsavtal
Relevant för: HR och chefer

 

Det här har vi gjort:

Nu kan godkända anställningsavtal skickas iväg för elektronisk signering.

Fördelar:

Man slipper nu träffas fysiskt för att underteckna avtalet.Utskriftsknappen på mötessidan i Simployer LMS har tagits bort

Datum: 11 mars 2019
Modul: Simployer LMS
Relevant för: Administratör  

 

Det här har vi gjort:

Vi avråder från utskrift av känslig information och har därför tagit bort utskriftsknappen från mötessidan. Sidan kan fortfarande skrivas ut med hjälp av webbläsarens inbyggda utskriftsfunktion eller kortkommandot Ctrl + P.

Fördelar:

Risken för att känslig information ska hamna i fel händer minskar om man begränsar utskriften av den här typen av dokument.Fullföljda LMS-aktiviteter visas i CV

Datum: 1 mars 2019
Modul: Simployer LMS
Relevant för: Chefer och medarbetare

 

Det här har vi gjort:

Alla fullföljda kursaktiviteter från Simployer LMS visas nu som standard i användarens CV. Tidigare var standarden att de inte visades. I de fall användaren inte vill att kursaktiviteten ska visas kan funktionen slås av manuellt.

Fördelar:

Som chef får du bättre överblick över medarbetarnas fullföljda kursaktiviteter.